Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΩΝ

Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη

πηγή: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20530 ΕΞ 2020

Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει.
  β) Των άρθρων 15 και 17 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α΄195).
  γ) Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).
  δ) Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 57).
  ε) Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (Α΄138).
  στ) Των παρ. 3, 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
  ζ) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134), όπως ισχύει.
  η) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
  θ) Του άρθρου εικοστού ενάτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83).
  ι) Του άρθρου 33 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133).
  ια) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
  ιβ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
  ιγ) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).
  ιδ) Του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως ισχύει.
 2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
 3. Την υπ’ αρ. Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
 4. Την υπ΄ αρ. 161/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3017).
 5. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
 6. Την υπ’ αρ. 13588 ΕΞ 2020/29.5.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό σύστημα e-ΚΕΠ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας» (Β’ 2171).
 7. Την ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και τον περιορισμό του συνωστισμού στα ΚΕΠ.
 8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δημιουργία πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης των πολιτών και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων με υπαλλήλους των ΚΕΠ

 1. Δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myKEPlive.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχει στους πολίτες και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων τη δυνατότητα εξυπηρέτησή τους, για συγκεκριμένες διαδικασίες, από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 2. Στην πλατφόρμα «myKEPlive.gov.gr», ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του.
  Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ η ταυτοποίηση του αιτούντος, πολίτη ή νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, με την επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 6.
 3. Για την παροχή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς/διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν υπολογιστή/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να έχει οπτική επαφή με τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

Άρθρο 2
Είσοδος πολιτών και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων στην ειδική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών με τηλεδιάσκεψη

 1. Ο αιτών (πολίτης ή επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της) εισέρχεται είτε απευθείας στην ειδική πλατφόρμα (myKEPlive.gov.gr) χρησιμοποιώντας κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που υφίσταται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.
 2. Μετά την εισαγωγή στην ειδική πλατφόρμα ο αιτών επιλέγει το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 3, την ημερομηνία και ώρα εξυπηρέτησής του με τηλεδιάσκεψη. Στη συνέχεια καταχωρούνται τα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη και τα στοιχεία επικοινωνίας του:
  α) το ονοματεπώνυμο
  β) η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  γ) ο αριθμός τηλεφώνου
  δ) η διεύθυνση επικοινωνίας
  ε) νομιμοποιητικά έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 6
  στ) ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφούς/βαρήκοους, με πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση)
  ζ) o τρόπος παραλαβής του αιτηθέντος εγγράφου (είτε ταχυδρομικώς, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με φυσική παραλαβή από το Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης μόνο για τις δημοτικές υπηρεσίες).
 3. Μετά την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται στον αιτούντα ηλεκτρονικό μήνυμα «ενημέρωσης για επερχόμενη κράτηση» στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσε κατά την παρ. 2.
 4. Η κράτηση μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να καταχωρηθεί νέα, με την υποβολή αιτήματος για την παροχή νέας υπηρεσίας ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ. 2.
 5. Στο μήνυμα ενημέρωσης της παρ. 3 που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση του αιτούντος, περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή του στη τηλεδιάσκεψη με υπάλληλο του Κ.Ε.Π.
 6. Λίγη ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, αποστέλλεται εκ νέου μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με περιεχόμενο ίδιο με το αρχικό μήνυμα του ραντεβού του.
 7. Την ώρα του ραντεβού ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιήσει το σύνδεσμο που διαθέτει στο σχετικό μήνυμα που έλαβε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και να συνδεθεί στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης.
 8. Σε απάντηση του αιτήματος που έχει καταθέσει ο πολίτης με αναπηρία στο υπό στοιχείο στ) της παρ. 2 δύναται στην τηλεδιάσκεψη να συμμετάσχει ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης και τρίτο πρόσωπο.
 9. Για την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω τηλεδιάσκεψης διατίθεται στην αρχική σελίδα της ειδικής πλατφόρμας εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Εξειδίκευση στοιχείωνλειτουργίας της πλατφόρμας

 1. Η πλατφόρμα επιλέγει τον υπάλληλο που θα εξυπηρετήσει τον πολίτη που αιτείται κράτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να μη συμπίπτουν τα ραντεβού του με ραντεβού με άλλο πολίτη.
 2. Διατηρείται χρονική απόσταση μεταξύ των ραντεβού των πολιτών για τον ίδιο υπάλληλο, ικανή για να ολοκληρωθεί μια προηγούμενη τηλεδιάσκεψη και πριν αρχίσει μια επόμενη.
 3. Οι ώρες και οι μέρες των διαθέσιμων ραντεβού είναι μεταβλητές παράμετροι του συστήματος και δύναται να ληφθούν υπόψη περιορισμοί στο ωράριο και στη διαθεσιμότητα του υπαλλήλου ανά χρονικά διαστήματα ανάθέση εργασίας.
 4. Το σύστημα παραμετροποιείται έτσι ώστε να λάβει υπόψη του το ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π.
 5. Στην πλατφόρμα έχουν ορισθεί ειδικοί ρόλοι διαχειριστών από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Μίας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να έχουν συνολική εικόνα της χρήσης της πλατφόρμας και να μπορούν να πραγματοποιούν αλλαγές σύμφωνα με επιχειρησιακές απαιτήσεις που θα προκύψουν μετά την ένταξη της πλατφόρμας σε παραγωγική λειτουργία.

Οι διαχειριστές έχουν εικόνα των συνολικών ραντεβού που κλείνονται από πολίτες μέσω της πλατφόρμας, αλλάζουν τους διαθέσιμους χρόνους των ραντεβού, προσθέτουν και αφαιρούν Κ.Ε.Π. που εξυπηρετούν τους πολίτες,προσαρμόζουν και διαφοροποιούν το ωράριο.

Άρθρο 4
Θεματικά πεδία υπηρεσιών

 1. «Διοικητική Πληροφόρηση – Διεκπεραίωση αίτησης»: Στο θεματικό αυτό πεδίο περιέχονται οι διοικητικές διαδικασίες που εισάγονται στα Κ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα έντυπά τους, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α΄138), οι οποίες δεν απαιτούν αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία/υπογραφή του αιτούντος.Στην ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημένος πίνακας των διαθέσιμων διαδικασιών.
 2. «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις»: Στο θεματικό αυτό πεδίο περιέχονται η ενημέρωση για αδειοδότηση της επιχείρησης, για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και για τις διοικητικές διαδικασίες που εισάγονται στα Κ.Ε.Π. – Ε.Κ.Ε. με τα αντίστοιχα έντυπά τους, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Στην ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημένος πίνακας των διαθεσίμων διαδικασιών.
 3. «Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία»: Στο θεματικό αυτό πεδίο περιέχονται οι διοικητικές διαδικασίες που εισάγονται στα Κ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα έντυπά τους, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α΄138), οι οποίες δεν απαιτούν αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία του αιτούντος. Στην ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημένος πίνακας των διαθέσιμων διαδικασιών. Στο συγκεκριμένο πεδίο ο διαθέσιμος χρόνος τηλεδιάσκεψης είναι αυξημένος.
 4. «Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας»: Στο θεματικό αυτό πεδίο παρέχονται δημοτικές υπηρεσίες των ενταγμένων Δήμων στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης του πολίτη με τηλεδιάσκεψη. Οι ενταγμένοι Δήμοι του προγράμματος καταγράφονται στο Παράρτημα, που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο αιτών επιλέγει υποχρεωτικά Κ.Ε.Π. του Δήμου από τον οποίο αιτείται την υπηρεσία. Στην ειδική πλατφόρμα υπάρχει πλήρης και επικαιροποιημένος πίνακας των διαθέσιμων διαδικασιών ανά Δήμο.

Άρθρο 5
Ένταξη δήμων και δημοτικών υπηρεσιών στην ειδική πλατφόρμα

 1. Για την υπαγωγή των Δήμων στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης από τα Κ.Ε.Π. με τηλεδιάσκεψη απαιτείται η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ένταξή τους στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας μίας στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 2. Για την ένταξη των υπηρεσιών του Δήμου που είναι διαθέσιμες στους πολίτες συμπληρώνεται έντυπο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η αίτηση ένταξης των υπηρεσιών του Δήμου συνοδεύεται από την αίτηση υπαγωγής του Δήμου στο πρόγραμμα της παρ. 1. Για την ένταξη δήμων και δημοτικών υπηρεσιών στην ειδική πλατφόρμα παρέχεται σχετικό εγχειρίδιο με τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες τις οποίες πρέπει να εκτελέσει ο δήμος προκειμένου να υποβάλει τα απαραίτητα έντυπα αυτού του άρθρου.
 3. Στο Παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής παρέχεται κατάλογος με τους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά τη δημοσίευση της παρούσης.

Άρθρο 6
Διενέργεια τηλεδιάσκεψης

 1. Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία ο αιτών ενεργοποιεί το σύνδεσμο που έχει λάβει στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1. Ο αιτών πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης οφείλει να φέρει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής του, τα οποία έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διαθέσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες που έχουν διαθέσιμα τα e-kep.
 2. Κατά τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. προβαίνει σε ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου που αιτείται την παροχή διοικητικών πληροφοριών ή τη διεκπεραίωση υπόθεσής του με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης που του επιδεικνύει ο αιτών,καθώς και σε επιβεβαίωση των στοιχείων του εγγράφου ταυτοποίησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13588 ΕΞ 2020/29.5.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β΄ 2171). Ο υπάλληλος ακολουθεί με βάση το αίτημα του πολίτη τη διοικητική διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102).
 3. Μετά το πέρας της διαδικασίας ταυτοποίησης,η τηλεδιάσκεψη δύναται να συνεχιστεί είτε με εικόνα και ήχο είτε μόνο με ήχο.

Άρθρο 7
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας

 1. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του εγγράφου ταυτοποίησης διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «e-ΚΕΠ» έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.
 3. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν διενεργείται καταγραφή ή αποθήκευση της εικόνας, του ήχου ή άλλων δεδομένων που λαμβάνονται κατά την τηλεδιάσκεψη.Το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης καταγράφεται στο έντυπο επιτυχούς καταχώρισης του αιτήματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
 1. Δήμος Αχαρνών
 2. Δήμος Δάφνης – Υμηττού
 3. Δήμος Διονύσου
 4. Δήμος Ελληνικού
 5. Δήμος Ζωγράφου
 6. Δήμος Ιλίου
 7. Δήμος Καβάλας
 8. Δήμος Κιλκίς
 9. Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης
 10. Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
 11. Δήμος Νεάπολης – Συκέων
 12. Δήμος Κορυδαλλού
 13. Δήμος Ναυπλιέων
 14. Δήμος Νέας Σμύρνης
 15. Δήμος Χαλκιδαίων
 16. Δήμος Χίου
 17. Δήμος Ωρωπού
 18. Δήμος Βάρης- Βούλας – Βουλιαγμένης
 19. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
 20. Δήμος Τρικκαίων
 21. Δήμος Ζακύνθου
 22. Δήμος Βριλησσίων
 23. Δήμος Αγίων Αναργύρων
 24. Δήμος Άρτας
 25. Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
 26. Δήμος Αργιθέας
 27. Δήμος Χανίων
 28. Δήμος Δράμας
 29. Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου
 30. Δήμος Παλαιού Φαλήρου
 31. Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού
 32. Δήμος Κηφισιάς
 33. Δήμος Αργοστολίου
 34. Δήμος Ξυλοκάστρου
 35. Δήμος Ρόδου
 36. Δήμος Ευρώτα
 37. Δήμος Καλλιθέας
 38. Δήμος Μεγίστης

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα