Καθαρισμός ρεμάτων σε νησιά των Κυκλάδων

Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή Υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Ν. ΑΝΔΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ & ΣΕΡΙΦΟΥ»
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής Εκτιμώμενης αξίας 2.475.000,00 Ευρώ

Περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθαρισμός ρεμάτων των νήσων Άνδρου, Τήνου, Πάρου, Μυκόνου, Αμοργού, Σίφνου και Σερίφου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των ρεμάτων αφορούν την απομάκρυνση, κυρίως από τον πυθμένα, τα πρανή και τις όχθες των υδατορεμάτων των απορριμμάτων, της βλάστησης και των φερτών υλών, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή επιφανειακή απορροή των υδάτων και είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

  • Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών, ήτοι αργών λίθων εν γένει, σκύρων, χαλίκων, άμμου, ξύλων, σκουπιδιών, κορμών δέντρων, τα οποία μεταφέρονται με το νερό και φράζουν κρίσιμα σημεία των ρεμάτων χωρίς να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή στην αρχική διατομή του ρέματος.
  • Καθαρισμός της αυτοφυούς βλάστησης.
  • Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων σε ύψος 0,40μ από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους. Η χαμηλή κατεστραμμένη βλάστηση δεν θα απομακρύνεται σε περίπτωση που κριθεί επικίνδυνο να διαταραχθεί η φυσική διαμόρφωση του εδάφους.
  • Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των ρεμάτων για ευνόητους λόγους. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση του για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους.
  • Αποκατάσταση κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
  • Καθαρισμός από φερτά υλικά και άρση των προσχώσεων, με οποιοδήποτε μέσο (χειρωνακτικά ή και με μηχανική υποβοήθηση), των υφιστάμενων κιβωτιοειδών, σωληνωτών κλπ οχετών προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των όμβριων υδάτων καθώς και των τριγωνικών τάφρων απορροής, στο Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, διαμέσου των οποίων τα όμβρια οδηγούνται στα συγκεκριμένα υδατορέματα.
  • Καθαρισμός της κοίτης από φερτά αδρανή υλικά (αμμοχάλικα), για διατήρηση ομοιόμορφης ροής κοίτης με παράπλευρη απόθεση των υλικών.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 352321,και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα