Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εκτέλεση του έργου: 

«Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά  την τριετία 2022-2024», προϋπ/σμού 1.200.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη παροχής υπηρεσίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 94229) με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού.

Αρχείο Μέγεθος αρχείου Τελευταία Επεξεργασία
Download this file (211012_remata_Nison_diakirixi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1244 kB 2021-10-12 12:14
Download this file (211012_remata_Nison_prokirixi.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 125 kB 2021-10-12 12:14
Download this file (211012_remata_Nison_texniki.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 242 kB 2021-10-12 12:14
Download this file (211012_remata_Nison_proipol.pdf)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 165 kB 2021-10-12 12:14
Download this file (211012_remata_Nison_oikon.pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 254 kB 2021-10-12 12:14
Download this file (211012_remata_Nison_timologio.pdf)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 332 kB 2021-10-12 12:14
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα