Καταγγελία του ΣΜΕΔΕΚΕΜ προς το ΤΕΕ για την ανάθεση ως “προμήθειας” και “γενικής υπηρεσίας” του σχεδιασμού και υλοποίησης του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών.

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών»

ΣΧΕΤ.: 1. Η με αριθ. πρωτ. 1532/5.1.2020 επιστολή μας  2. Η με αριθ. πρωτ. 1618/24.5.2020 επιστολή μας

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι, μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ,

Με έντονο προβληματισμό (αλλά χωρίς έκπληξη πλέον), συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε «αναθέτουσα Αρχή» δημοσίων συμβάσεων κάθε είδους υπηρεσιών, έξω από την ύλη του και την αρμοδιότητά του, υπονομεύοντας και περιθωριοποιώντας το επάγγελμα του μηχανικού. Τελευταία βλέπουμε να θέτει στις διακηρύξεις αυτές και φωτογραφικούς όρους. Βλέπουμε το ΤΕΕ να εγκαταλείπει τον σκοπό του, προφανώς είτε υποκινώντας κάποια Υπουργεία ή Νομικά Πρόσωπα εποπτευόμενα από αυτά για τη λήψη των σχετικών πολιτικών αποφάσεων, είτε υποκινούμενο από συγκυριακά συμφέροντα. Όμως έτσι, καταστρατηγεί τον θεσμικό ρόλο του και κάθε διάταξη της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υπερβαίνει τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, και έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του, στους οποίους περιλαμβάνεται και η μέριμνα για την απασχόληση και την προστασία του κύρους των μελών του.

Υπενθυμίζουμε τους διαγωνισμούς, στους οποίους αναφερόμαστε στην παραπάνω (1) σχετική επιστολή μας, για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων επτά (7) μελετών για τη σύνταξη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την περιοχή «Μάτι» του ν. Αττικής, που ανατέθηκαν, σχεδόν εν κρυπτώ, και κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων, αφού, μεταξύ άλλων:

1.Οι «προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος» δημοσιεύθηκαν στη στήλη «Ανακοινώσεις» του Τμήματος Προμηθειών (!!!) της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΕ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μελέτες οκτώ (8) κατηγοριών του άρθρου 2 παρ. 3 περ. (15) του ν. 4412/2016.

2.Οι ως άνω δήθεν «διακηρύξεις» δεν έχουν καμία αναφορά στον ν. 4412/2016 ούτε σε καμία άλλη νομοθεσία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3.Η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων είναι αυθαίρετη και η ανάθεση έγινε με μοναδικό κριτήριο την οικονομική προσφορά, χωρίς τις απαιτούμενες κατά τον νόμο διαδικασίες.

4.Σωρεία άλλων παραβιάσεων της νομοθεσίας (π.χ. τάξεις μελετητικών πτυχίων, απαιτήσεις εγγυήσεων).

Κρίνουμε σκόπιμο, επίσης, να αναφερθούμε και στην παραπάνω (2) σχετική επιστολή μας, με την οποία καταγγείλαμε τα προβλήματα των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για τη σύνταξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με τη χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, και με αναθέτουσες Αρχές Δήμους της χώρας. Με την επιστολή αυτή επισημάναμε ότι η έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών και η αδυναμία των Υπηρεσιών των Δήμων, είτε λόγω έλλειψης κατάλληλων ειδικοτήτων, είτε εξαιτίας χρονικών περιορισμών, είχαν ως αποτέλεσμα οι αναθέσεις να γίνονται με διαφορετικές διαδικασίες και απαιτήσεις, συχνά με παραβίαση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, περιορίζοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό και δίνοντας δικαίωμα έκφρασης υπονοιών περί φωτογραφικών όρων. Με την επιστολή μας ζητήσαμε από το ΤΕΕ, στο πλαίσιο υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», με τίτλο:

«Τεχνική Υποστήριξη Αξιολόγησης Πληρότητας Φακέλων Τεκμηρίωσης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», να μη συνεργήσει στην αδιαφορία του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ απέναντι στα τεχνάσματα των Δήμων για να καθοδηγήσουν την ανάθεση στους επιθυμητούς οικονομικούς φορείς, στους οποίους στηρίζονται για να προετοιμάσουν τα τεύχη του διαγωνισμού, τονίζοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση, αφενός θα αδικηθεί η συντριπτική πλειοψηφία του μελετητικού δυναμικού, που είναι άξιο και ικανό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των μελετών αυτών, αλλά δεν συμμετέχει σε μεθοδεύσεις και στημένους διαγωνισμούς, και αφετέρου, θα χρηματοδοτηθούν συμβάσεις που κινδυνεύουν να παράξουν «φασόν» Σχέδια, χωρίς ουσία και εφαρμοσιμότητα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ, με την με ΑΔΑΜ 20PROC007845273 2020-12-15 Διακήρυξη το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», ως «Αναθέτουσα Αρχή», «Φορέας Λειτουργίας» και «Κύριος του Έργου» προκήρυξε τον διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο:

«Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών», προϋπολογισμού €36.625.000,00 προ ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης 50% (σύμφωνα με τα στοιχεία της σελ. 1 της διακήρυξης) ή 30% (σύμφωνα με τα στοιχεία της σελ. 8 της ίδιας διακήρυξης).

Σε σχέση με το θέμα αυτό, και πέρα από το γεγονός ότι δεν κατανοούμε πώς και γιατί το ΤΕΕ έγινε «Κύριος» ενός έργου που ανήκει στο Δημόσιο, καταγγέλλουμε τα ακόλουθα:

Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τα τυπικά προβλήματα της διαδικασίας αφορούν σε παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Δεν θα υπεισέλθουμε με λεπτομέρεια στα ζητήματα αυτά, κρίνοντας ότι αποτελούν αντικείμενο άλλων διαδικασιών και άλλων προσώπων (φυσικών ή νομικών). Ωστόσο, εντελώς ενδεικτικά, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στα ακόλουθα:

1.Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο της σύμβασης είναι καθαρά τεχνικό και περιλαμβάνεται στις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 παρ. 3 περ. (15) του ν. 4412/2016, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 περ. (9) του ν. 4412/2016, προκηρύσσεται ως δημόσια σύμβαση προμήθειας πακέτων λογισμικού και παροχής «γενικών υπηρεσιών» τεχνολογίας των πληροφοριών, ανάπτυξης λογισμικού, εκπαίδευσης και σάρωσης εγγράφων! Όχι ως σύμβαση «τεχνικών» και «λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών». Με τον τρόπο αυτό, παρακάμπτονται οι προβλέψεις για την επάρκεια της αναθέτουσας Αρχής και για την αξιόπιστη προεκτίμηση της αξίας της σύμβασης και, επίσης, καταστρατηγείται σειρά διατάξεων του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις διαδικασίες, τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης, την εκτέλεση της σύμβασης κ.λπ.

Προς τεκμηρίωση των παραπάνω, ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στο αντικείμενο της σύμβασης «γενικών υπηρεσιών» (!!!) «απορροφήθηκαν» όλες οι εργασίες αγρονόμου – τοπογράφου μηχανικού (κατηγορία μελέτης 16: αεροφωτογράφιση & παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, φωτογραμμετρία, γεωαναφορά & διανυσματοποίηση ρυμοτομικών διαγραμμάτων, συμπλήρωση του e-poleodomia III με χωρικές δεσμεύσεις, ομογενοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων   του  Ελληνικού   Κτηματολογίου   κ.λπ.),  αλλά  και  πολιτικού,   ηλεκτρολόγου  και μηχανολόγου μηχανικού (υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Υποδομών), μηχανικού ή επιστήμονα πληροφορικής (σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων), που είναι η ουσία του έργου και ταυτίζονται ή σχετίζονται με μελέτες.

2.Η ζητούμενη οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια (κύκλος εργασιών, χρηματο- πιστωτική ικανότητα κ.λπ.), καθώς και η τεχνική & επαγγελματική ικανότητα (κατηγορίες και προϋπολογισμοί ολοκληρωμένων έργων 5ετίας), κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, δεν είναι ανάλογες με το μέγεθος και το αντικείμενο της σύμβασης, περιορίζουν δυσανάλογα τη συμμετοχή οικονομικών φορέων που μπορούν να αποτελέσουν αποδοτικούς και αποτελεσματικούς αναδόχους, με αποτέλεσμα να καταστρατηγούνται οι Αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης οικονομικών φορέων.

3.Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα «φωτογραφίζει» την εμπειρία μόνο από την εκτέλεση συγκεκριμένης πρόσφατης σύμβασης.

4.Κατά παράβαση του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, το ποσό της ζητούμενης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό υπερβαίνει (είναι υπερδιπλάσιο) το όριο του 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης και της προαίρεσης, προ ΦΠΑ).

5.Η επιλογή των κωδικών του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) που ΟΛΟΙ αφορούν σε υπηρεσίες πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού, είναι εντελώς αυθαίρετη και παραπλανητική.

 Β.  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ,

ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ως επαγγελματικός Σύλλογος και εκπρόσωπος των μελετητών δημοσίων Έργων, δραστηριοποιείται για περισσότερα από 25 χρόνια, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των μελών του, έχοντας ως Αρχή ότι η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας αποτελεί πρωταρχικό μέσο επίτευξης αυτού του στόχου, αλλά και του βασικότερου στόχου που είναι η ποιότητα των μελετών και των έργων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Έχουμε τη δυσάρεστη υποχρέωση να καταγγείλουμε τα παρακάτω και να διαχωρίσουμε τη θέση μας από τις ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας:

1.Το ΤΕΕ, αντί να είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, όπως οφείλει εκ του νόμου, δρα ως «συνέταιρος» αυτής, προκηρύσσει την ανάθεση δημόσιας σύμβασης τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών, πολύ υψηλού οικονομικού αντικειμένου, παραχαράσσοντας το αντικείμενό της, και αποκλείοντας από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τα ίδια του τα μέλη.

2.Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4635/2019 «Οι Υπουργοί της παραγράφου 1 του παρόντος [σ.σ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας] δύνανται να αναθέτουν την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη σε υπηρεσία του Δημοσίου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία».

Αντίστοιχη με την προηγούμενη διάταξη υπάρχει και στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, σχετικά με τη δυνατότητα ανάθεσης της ανάπτυξης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Υποδομών.

Κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων εκδόθηκαν η ΚΥΑ με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/27.3.2020 (1173 Β) και η απόφαση υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. 2652/2020 (3200 Β), στις οποίες μνημονεύονται οι άνω διατάξεις αντίστοιχα, και με το άρθρο 2 της πρώτης και το άρθρο 1 της δεύτερης ανατέθηκαν στο ΝΠΔΔ «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» η ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδομών.

Από τα παραπάνω, πέραν του ότι θέτουν σοβαρό ζήτημα παράβασης κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, προκύπτει η εξής αντίφαση στη συμπεριφορά και τις ενέργειες του Δημοσίου και του ΤΕΕ: Το Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στο ΝΠΔΔ «Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας», ως διαθέτον την αναγκαία τεχνογνωσία, την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, το οποίο [Τεχνικό Επιμελητήριο], θεωρώντας ότι δεν διαθέτει ή δεν απαιτείται η αναγκαία τεχνογνωσία (;;;), προωθεί την ανάθεση με δημόσια σύμβαση «γενικών υπηρεσιών», κάτι σαν  video   game   (!!!!),   το  αντικείμενο   που  του  ανατέθηκε,   σε  υπεργολάβους   του (;;;) οικονομικούς   φορείς   που  δεν  είναι   απαραίτητο   να  είναι   πιστοποιημένοι για  παροχή  τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών σε δημόσιο φορέα!!!!

3.Το ΤΕΕ αδιαφόρησε στις παραπάνω σχετικές επιστολές μας, έστω και για να υποστηρίξει τις απόψεις και τις ενέργειές του, αν τις κρίνει σύννομες και ορθές.

Το ΤΕΕ αδιαφόρησε και συνεχίζει να αδιαφορεί σε κάθε άλλη επιστολή καταγγελίας του Συλλόγου μας, με την οποία του έχουν γνωστοποιηθεί δεκάδες παραβιάσεις της νομοθεσίας από δεκάδες αναθέτουσες Αρχές, μη τιμώντας τον πραγματικό του ρόλο ως συμβούλου της πολιτείας για τεχνικά θέματα και για την τήρηση της τεχνικής νομοθεσίας.

Τελειώνοντας, θέλουμε να προσθέσουμε ότι εντύπωση προκαλούν και τα ακόλουθα:

1.Το γεγονός ότι καμία από τις παρατάξεις του ΤΕΕ εντός της ΔΕ δεν διαμαρτυρήθηκε και δεν μειοψήφισε για τα τυπικά και ουσιαστικά προβλήματα της καταγγελλόμενης διακήρυξης κατά τη συζήτηση των σχετικών θεμάτων. Οι αποφάσεις και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της ΔΕ είναι ολιγόλογα και κάθε άλλο παρά περιεκτικά και τεκμηριωμένα.

2.Η ένοχη σιωπή ΟΛΩΝ των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ για τα τόσο σοβαρά ζητήματα εκτροπής του κεντρικού ΤΕΕ.

3.Η σιωπή των κλαδικών και επαγγελματικών συλλόγων και συνδέσμων, η οποία ελπίζουμε να είναι προσωρινή και αναμένουμε να υπάρξουν αντιδράσεις.

Αναμένοντας έστω και την τελευταία στιγμή κάποια αντίδραση, κοινοποιούμε την παρούσα στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, καθ’ ύλην αρμόδιο για τη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων και εποπτεύοντα του ΝΠΔΔ «Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος», για τις ενέργειές του, επιφυλασσόμενοι για περαιτέρω κοινοποιήσεις στην ΕΑΑΔΗΣΥ, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για να ελέγξει τη νομιμότητα των άρθρων 5.2 και 10.3 του ν. 4635/2019 και της παρεπόμενης αυτών ανάθεσης στο ΤΕΕ).

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή

Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών email: ypourgos@yme.gov.gr info@kostaskaramanlis.gr

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Γιώργο Καραγιάννη

Γενικό Γραμματέα Υποδομών

email: ggy@yme.gov.gr

 

πηγή: ΣΜΕΔΕΚΕΜ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα