Ηλεκτροφωτισμός στο ΠΑΟΔ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής έτη 2021 – 2022, προϋπολογισμού 1.477.213,60€

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο ΠΑΟΔ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής έτη 2021 – 2022» (προϋπολογισμού 1.477.213,60 €, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και τόπος εκτέλεσης είναι το Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Η εργολαβία αυτή έχει σαν αντικείμενο τη συμπλήρωση, βελτίωση, επέκταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Στις εργασίες του έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πλήρης εγκατάσταση ( ήτοι προμήθεια και εγκατάσταση) σιδηροιστών οδικού ηλεκτροφωτισμού, βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων, σωλήνων, καλωδίων, κατασκευή βάσεων σιδηροϊστών πλήρωση φρεατίων με διογκωμένη πολυστερίνη και σκυρόδεμα, εγκατάσταση πίλλαρς ηλεκτρικών διανομών και η εκτέλεση λοιπών εργασιών οδοφωτισμού. Ο καθορισμός των δρόμων ή τμημάτων τους, θα γίνεται με προγράμματα ή ειδικές εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της εργολαβίας. Το έργο εντάσσεται στους κωδικούς CPV: 45316110-9, 45316000-5,45310000-3, 45314310-7 και 45314120-8.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ:93593)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2710/2-8-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 03/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (και παρέχονται από την Υπηρεσία μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 23.826,00 Ευρώ. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ορίζεται για διάστημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις 26/09/2021.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Σ.Α.Ε.Π. 585 του Π.Δ.Ε.Περιφέρειας Αττικής (κωδικός έργου 2014ΕΠ58500054) και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευτεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής: www.patt.gov.gr στην υποενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της ενότητας: Έργα.

Ακολουθεί η περίληψη της Διακήρυξης.

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ351 kB2020-11-11 12:13

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα