Η σημασία της διερεύνησης των εργατικών ατυχημάτων στα εργοτάξια, Δημήτρης Ταπεινόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων της “Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ”

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_125 της ΠΕΣΕΔΕ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ., ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ”

Ο κ.Δημήτρης Ταπεινόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων της “Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ” αναλύει στο  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ  την κρισιμότητα της διερεύνησης και καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων για κάθε εταιρεία, καθώς συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο εργοτάξιο βοηθώντας την παράλληλα στην πιστή εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης αθέλητο και αιφνίδιο συμβάν, το οποίο προκαλεί σωματική κάκωση σε εργαζόμενο.Δηλαδή, πρόκειται για ένα βίαιο ξαφνικό και απρόβλεπτο γεγονός, που συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ‘ αφορμής αυτής. Το βίαιο συμβάν συνδέεται τοπικά και χρονικά με την παροχή εργασίας, δηλαδή επέρχεται μέσα στον χώρο, όπου ο εργαζόμενος προσφέρει την εργασία του και κατά το χρόνο απασχόλησης του.

Διερεύνηση των αιτιών ενός ατυχήματος και λήψη προληπτικών μέτρων

Η διερεύνηση των αιτίων των ατυχημάτων πραγματοποιείται από τον Τεχνικό Ασφαλείας της επιχείρησης, όπως απαιτείται από την νομοθεσία, ενώ στην ομάδα διερεύνησης μπορούν να συμμετέχουν και άλλα αρμόδια και εξειδικευμένα άτομα.

Σκοπός της διερεύνησης ενός ατυχήματος είναι να βρεθούν τα αίτια, που οδήγησαν σε αυτό και να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον. Κάθε εργοδότης οφείλει να δώσει πολύ μεγάλο βάρος στην ανεύρεση των αιτιών και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που προτείνονται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και την υπόλοιπη ομάδα που συμμετείχε στη διαδικασία της διερεύνησης.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας της επιχείρησης του παθόντα διερευνά τα εργατικά ατυχήματα, μέσα από την περιγραφή του ατυχήματος από τον παθόντα και τις μαρτυρίες εργαζομένων, που βρίσκονταν κοντά στο συμβάν, ενώ πάντοτε αναλύονται τα στοιχεία του ατυχήματος και με τον υπεύθυνο του χώρου. Εμβαθύνει μεθοδικά και οδηγείται όχι μόνο στα άμεσα, αλλά και στα έμμεσα αίτια, που συνετέλεσαν στην πρόκληση του ατυχήματος. Ο Τεχνικός Ασφαλείας εμμένει στη διερεύνηση σε βάθος ακόμη και των παρ’ ολίγον ατυχημάτων (NearMiss),τα οποία δεν είχαν ως συνέπεια τον τραυματισμό κάποιου εργαζόμενου, αφού σημασία έχει η εξεύρεση των αιτίων αυτών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον τραυματισμό, όπως και στη διερεύνηση των αιτίων των μικροατυχημάτων, που δεν έχουν σαν συνέπεια την ανικανότητα προς εργασία.

Μετά τον εντοπισμό όλων των αιτίων, ακολουθεί η αξιολόγηση αυτών και η πρόταση για την λήψη διορθωτικών, αλλά και προληπτικών μέτρων, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια ατυχήματαστο μέλλον.Τέτοια προληπτικά μέτρα μπορεί να είναι η βελτίωση διαδικασιών και μεθόδων εργασίας, η επανεκπαίδευση και η εγρήγορση του προσωπικού του εργοταξίου, η αντικατάσταση εξοπλισμού, η επανασχεδίαση των χώρων εργασίας και κίνησης κ.ά.

Καταγραφή και διερεύνηση του εργατικού ατυχήματος

Η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων είναι επιβεβλημένη, αφενός διότι αποτελεί απαίτηση τηςελληνικής Νομοθεσίας και αφετέρου διότι η τήρηση στοιχείων εργατικών ατυχημάτων παρέχει σε κάθε εργοδότη πληροφορίες γύρω από επικίνδυνες συνθήκες και ανασφαλείς ενέργειες, οι οποίες το συντομότερο δυνατό πρέπει να αρθούν. Παράλληλα, η καταγραφή αποτελεί και τεκμήριο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιθανή νομική διαδικασία με έννομες συνέπειες για τα συμβαλλόμενα σε σύμβαση εργασίας μέρη.

Η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων σε βάρος των εργαζομένων της εταιρίας γίνεται σε ειδικό, αθεώρητο βιβλίο που τηρείται στην εταιρεία, το Βιβλίο Ατυχημάτων. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται όλα τα στοιχεία του ατυχήματος και του εργαζομένου, που υπέστη το ατύχημα, δίνεται μια περιγραφή του ατυχήματος και τα αίτια (αν προκύπτουν μέσω των μαρτυριών) που οδήγησαν σε αυτό.

Παράλληλα, η επίσημη Αναγγελία κάθε εργατικού ατυχήματος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Sepenet από τον εργοδότη του παθόντα εντός 24 ωρών και άμεσα σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.

Διαδικασία Διερεύνησης- Εφαρμογή νομοθεσίας

Η διεθνής πρακτική και εμπειρία των μεγάλων τεχνικών έργων παγκοσμίως έχει συμβάλει καθοριστικά, ώστε να καθιερωθεί μία συγκεκριμένη και οργανωμένη διαδικασία για τη διενέργεια εμπεριστατωμένων και τεκμηριωμένων διερευνήσεων των εργατικών ατυχημάτων και στη χώρα μας.

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας αυτής και αφού συγκεντρωθούν τα πρώτα βασικά πληροφοριακά στοιχεία για το ατύχημα συγκροτείται η Ομάδα Διερεύνησης Ατυχήματος, η οποία αποτελείται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και ειδικούςεπιστήμονες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αναλύσουν σε βάθος και λεπτομέρεια το ατύχημα για την ανεύρεση των πραγματικών αιτιών που οδήγησαν σε αυτό. Η Ομάδα Διερεύνησης μεταβαίνει στον τόπο του ατυχήματος, όπου συγκεντρώνει στοιχεία και φωτογραφικό υλικό, συζητά με μάρτυρες και στελέχη του Εργοταξίου και ελέγχει τις συνθήκες, καθώς και τον εξοπλισμό που τυχόν χρησιμοποιήθηκε στο ατύχημα. Στη συνέχεια, μέσα από την μελέτη και ανάλυση των στοιχείων εκπονεί και αποστέλλει μια πλήρη γραπτή, εμπεριστατωμένη ανάλυση και διερεύνηση του ατυχήματος σε ειδικό έγγραφο. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει, πέρα από τις πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος, τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό, φωτογραφίες από την αυτοψία και τα προληπτικά μέτρα, που προτείνει η Ομάδα Διερεύνησης για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον.

Η διερεύνηση και η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων είναι μία πολύ κρίσιμη και βαρύνουσας σημασίας νομοθετική διαδικασία για κάθε εταιρεία και συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας της εργασίας σε ένα εργοτάξιο και μία επιχείρηση γενικότερα, βοηθώντας την παράλληλα στην πιστή εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα