Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου»60.000,00€ Διάρκεια σύμβασης: 30μήνες.

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην προετοιμασία τευχών Δημοπράτησης και Επίβλεψης της μελέτης “Ελέγχου στατικής επάρκειας και εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης”

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην προετοιμασία τευχών Δημοπράτησης και Επίβλεψης της μελέτης “Ελέγχου στατικής επάρκειας και εργασιών συντήρησης-αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς, ΤΕΥΔ) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας

ΕπωνυμίαΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνσηΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠόληΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός50100
Τηλέφωνο24610 52610 – 52611 – 52615 – 52682
Φαξ24610 52614 – 52685
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείοd.te@pdm.gov.grp.kalogeratou@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίεςΚωνσταντίνος ΑναγνώστουΠαρασκευή Καλογεράτου

CPV : 71350000-6, 71631400-4, 71318000-0, 71330000-0

Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 60.000 € (με Φ.Π.Α 74.400,00 €).

Διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή έως τριάντα (30) μήνες.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του ενάριθμου έργου 2014ΣΔ57100004 «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Δ.2008ΣΔ07100000) της ΣΑΕ 571 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκαταστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθ. 19, παρ. 2, Ν. 4412/2016), πρέπει όμως να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι αν κριθούν ανάδοχοι θα συστήσουν σύμπραξη συμβολαιογραφικά.
  • Τα μέλη αυτών των Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
  • Τα υπόλοιπα μέλη των Συμπράξεων – Ενώσεων και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας και εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
  • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση το ακόλουθο κριτήριο επιλογής:

  • Ο Τεχνικός σύμβουλος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον και όχι περιοριστικά, δύο (2) μηχανικούς με εμπειρία άνω των δέκα (10) ετών στην μελέτη-επιθεώρηση γεφυρών και σε γεωτεχνικά θέματα κατασκευών
  • Η υποβολή καταλόγου των μελετών που έχουν εκτελεσθεί κατά την τελευταία δεκαετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν ενδεχομένως κανονικά. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή.

Επιπλέον συναφής θεωρείται  η εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης μεγάλων έργων.

Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου σε υλοποίηση συμβάσεων Συμβούλου Επίβλεψης (Construction Manager) και Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager) σε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην παραπάνω εμπειρία – τεχνογνωσία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ενασχόληση σε θέματα Χρονικού Προγραμματισμού, Ελέγχου Μελετών (και από πλευράς κατασκευασιμότητας-constructability), Ελέγχου Κόστους, Ελέγχου Προμετρήσεων – Προϋπολογισμών υπό Δημοπράτηση Έργων και Διαχείρισης Κατασκευών σε PIS (Πληροφοριακό Σύστημα Έργου).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 917/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: 17/09/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού : 17/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.

Ημερομηνία καταχώρησης της Διακήρυξης στο KHΜΔΗΣ: 31/08/2020

Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, και στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας https://www.pdm.gov.gr/.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Κασαπίδης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Τα τεύχη του διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην προετοιμασία τευχών Δημοπράτησης και Επίβλεψης της μελέτης “Ελέγχου στατικής επάρκειας και εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης” (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ:20PROC007242639), ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή, ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: ΩΡΑΖ7ΛΨ-ΡΒΣ) (σε μορφή zip)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα