Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19)

πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

 Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊου 2019 (COVID-19)

ΜΑΙΟΣ 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) (σχετικός σύνδεσμος ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται και ΚΑΔ επιχειρήσεων που κλείνουν με κρατική εντολή).

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί συνέχεια των σχετικών Δελτίων Τύπου που δημοσιεύθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ (σύνδεσμος ΔΤ), με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Μαΐου 2020. Αντίστοιχη δημοσίευση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση, καθόλη την περίοδο που θα παρουσιάζει ενδιαφέρον και θα είναι εύλογη η καταγραφή των επιπτώσεων της νόσου του κορωνοϊού στις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επιπλέον, με έναρξη το Δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2020, έχουν ενσωματωθεί πίνακες και γραφήματα με συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων και των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας καθόλη την εξεταζόμενη περίοδο, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν βάση σύγκρισης για την αποτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 σε όρους μεταβολής του κύκλου εργασιών συνολικά και κλαδικά.

Σκοπός των δημοσιεύσεων αυτών είναι η παρακολούθηση και παρουσίαση της εξέλιξης του βασικού οικονομικού μεγέθους (κύκλος εργασιών από Διοικητικές Πηγές) των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας, διαχρονικά και συγκεκριμένα από την αρχή του τρέχοντος έτους (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020), καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων (Μάρτιος-Απρίλιος 2020) και κατά την περίοδο σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων (Μάιος 2020 και επόμενοι μήνες), καθώς επίσης και συγκριτικά, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται, μπορούν να αναδείξουν, αφενός ποιες επιχειρήσεις επλήγησαν περισσότερο, σε όρους μείωσης του κύκλου εργασιών, κατά την περίοδο ισχύος των περιοριστικών μέτρων, και αφετέρου ποιες επιχειρήσεις ανακάμπτουν γρηγορότερα ή βραδύτερα κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων αυτών.

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία που θα δημοσιεύονται, μπορεί να συναχθεί, από την πλευρά της προσφοράς, ποιες από τις επιχειρήσεις αυτές ανταποκρίθηκαν – προσαρμόστηκαν γρηγορότερα στην άρση των περιοριστικών μέτρων και στη λειτουργία υπό τις νέες συνθήκες που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας. Παράλληλα, από την πλευρά της ζήτησης, μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα, έμμεσα συμπεράσματα σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις οποίες επέλεξαν κατά προτεραιότητα και μαζικότερα οι καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) από την έναρξη της άρσης των περιοριστικών μέτρων για να καλύψουν βασικές και άλλες ανάγκες τους.

Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:
Διεύθυνση Στατιστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Μητρώων και Μεγάλων Επιχειρήσεων
Προϊσταμένη του Τμήματος: Αδαμαντία Γεωργοστάθη
Τηλ.: 213 135 2043
E-mail: a.georgostathi@statistics.gr

Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:
Τηλ.: 213 135 2022, 2308, 2310
E-mail: data.dissem@statistics.gr

Ειδικότερα,

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 65.044.881 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 2,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019, που είχε ανέλθει σε 66.971.974 χιλ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δραστηριοτήτων Εξυγίανσης και του τομέα Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 5,8% και 5,3% αντίστοιχα, μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2020 και του πρώτου τριμήνου 2019. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών, μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2020 και του πρώτου τριμήνου 2019, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (14,9%), ενώ τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (0,5%) (Πίνακας 1α).

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2020 ανήλθε σε 15.717.786 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 27,1% σε σχέση με τον Μάιο 2019, που είχε ανέλθει σε 21.554.671 χιλ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 0,4% τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο 2019. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 88,7% τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο 2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης ενώ τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (1,2%) (Πίνακας 1β).

Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 4.159.815 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 11,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019, που είχε ανέλθει σε 4.716.155 χιλ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις των κλάδων της Εκπαίδευσης και των Δραστηριοτήτων Οργανώσεων παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 0,6% και 3,1% αντίστοιχα μεταξύ πρώτου τριμήνου 2020 και πρώτου τριμήνου 2019. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ του πρώτου τριμήνου 2020 και του πρώτου τριμήνου 2019, κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων (19,1%), ενώ τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών (3,5%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Δημιουργικές Δραστηριότητες, Τέχνες και Διασκέδαση (Πίνακας 2α).

Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2020 ανήλθε σε 709.442 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 55,8% σε σχέση με τον Μάιο 2019, που είχε ανέλθει σε 1.605.798 χιλ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις του κλάδου Αρχιτεκτονικές Δραστηριότητες και Δραστηριότητες Μηχανικών· Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις και του κλάδου Δραστηριότητες Κοινωνικής Μέριμνας Χωρίς Παροχή Καταλύματος παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο 2019, κατά 24,9% και 18,4% αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 97,2% τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο 2019 κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων, ενώ τη μικρότερη μείωση ον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Λιανικού Εμπορίου, εκτός από το Εμπόριο Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (14,9%) (Πίνακας 2β).

Πίνακας 1α: Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας (Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, έτους 2017), ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

Σημείωση:
Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ως εκ τούτου, στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση.
** Η σύγκριση δεν είναι δυνατή λόγω μη τυπικών συναλλαγών επιχειρήσεων του τομέα που περιλαμβάνονται στα στοιχεία Φεβρουαρίου 2019 (Α’ Τρίμηνο 2019).

Πίνακας 1β: Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας (Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, έτους 2017) με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων, ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

Πίνακας 2α: Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας, ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

Σημείωση:
Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ως εκ τούτου, στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση.

Πίνακας 2β: Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, των Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων, ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

* Η σύγκριση δεν είναι δυνατή λόγω μη τυπικών συναλλαγών επιχειρήσεων του κλάδου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία Απριλίου 2020.

Γράφημα 1. Κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) για το Σύνολο των Επιχειρήσεων της Οικονομίας

Γράφημα 2. Κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) μόνο των Επιχειρήσεων της Οικονομίας με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων (μηνιαία υποβολή στοιχείων)

Γράφημα 3. Κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) για το Σύνολο των Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας

Γράφημα 4. Κύκλος εργασιών (σε χιλ. €) μόνο των Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων (μηνιαία υποβολή στοιχείων)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Γενικά : Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν Δελτίο Τύπου αφορούν στις επιχειρήσεις που ταξινομούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας οι οποίοι, με κρατική εντολή (σχετικός σύνδεσμος από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται και ΚΑΔ επιχειρήσεων που κλείνουν με κρατική εντολή), τέλεσαν ή τελούν σε αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19). Τα στατιστικά στοιχεία αυτά, έχουν καταρτισθεί βάσει της σύνδεσης και επεξεργασίας δεδομένων από τις ακόλουθες πηγές:

  • Το πιο πρόσφατο δημοσιευμένο Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, έτους αναφοράς 2017.
  • Διοικητικά μητρώα επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2019.
  • Διοικητικά αρχεία συναλλαγών (φορολογικά, κλπ), ετών αναφοράς 2019 και 2020.

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής στοιχεία ανά πηγή:

  • Οι ενεργές επιχειρήσεις και ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων έτους 2017.
  • Ο πληθυσμός των νομικών μονάδων (ΑΦΜ) που ταξινομούνται στους ΚΑΔ με προσωρινή αναστολή λειτουργίας από διοικητικά μητρώα επιχειρήσεων έτους 2019.
  • Στοιχεία εσόδων από διοικητικά αρχεία συναλλαγών ετών 2019 και 2020.

Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της αντιστοίχισης των ΚΑΔ με τους κλάδους της ταξινόμησης NACE Αναθ.2, για τους οποίους ισχύει καθολική (για όλες τις υποκείμενες δραστηριότητες) ή μερική αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων που κατατάσσονται σε αυτούς με βάση την κρατική εντολή, ακολουθεί η σύνδεση με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους 2017 που αποτελεί το βασικό πλαίσιο αναφοράς για το παρόν Δελτίο Τύπου. Η σύνδεση αυτή οδηγεί σε διαφοροποιημένα αποτελέσματα ως προς το ποσοστό των επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας ανά κλάδο δραστηριότητας της ταξινόμησης NACE Aναθ. 2 (κυρίως επειδή υπήρχαν επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε λειτουργία κατά ολόκληρο ή μέρος του έτους 2017 και έληξαν τις εργασίες τους από το έτος 2018).

Στατιστικές ταξινομήσεις:Για τις οικονομικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2. Σημειώνεται ότι εφαρμόσθηκε αυτόματη μετατροπή των ΚΑΔ σε κωδικούς της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, με βάση ισχύοντες κανόνες αντιστοίχισης.

Περίοδος αναφοράς :Μάιος 2020

Στατιστική μονάδα: Η στατιστική μονάδα που χρησιμοποιείται είναι η νομική μονάδα (διακριτά ΑΦΜ).

Συγκρισιμότητα : Τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται είναι συγκρίσιμα με τα στοιχεία του πιο πρόσφατου δημοσιευμένου Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, έτους αναφοράς 2017 (σχετικός σύνδεσμος από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, όπου παρέχονται πίνακες και η μεθοδολογία κατάρτισης Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων).

Παραπομπές: Αναλυτικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr), στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), για τους οποίους ισχύει η αναστολή λειτουργίας και οι οποίοι αντιστοιχούν σε μέρος των τάξεων συγκεκριμένων κλάδων της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα