Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ) – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ) – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ) – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ», με προϋπολογισμό 38.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 30.967,74€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ& ΟΕ και απρόβλεπτα), και Φ.Π.Α. (24%): 7.432,26€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι τις 17-08-2020 από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς – Διοικητήριο Τ.Κ.: 52100 Καστοριά), καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2467350223, Fax: 2467350359, email:n.nanou@kastoria.pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Νικολέττα Νάνου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-08-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) με το σύστημα υποβολής προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)(άρθρο 125του Ν. 4412/2016).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) προσφέροντες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα της αντίστοιχης κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και γ) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ 2020) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και το ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 620. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Δημοπράτησης

Δείτε εδώ το ΣΑΥ Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Δείτε εδώ το ΦΑΥ Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Δείτε εδώ το ΕΣΥ Έργου

Δείτε εδώ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε εδώ την Διακήρυξη

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

για να διαβάσετε πατήστε: ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα