H αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς αναδόχου

Η Ηρώ Μήτρου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. και μέλος ΔΣ & ΕΕ ΠΕΣΕΔΕ αναφέρθηκε στο κρίσιμο ζήτημα της αιτιολόγησης των οικονομικών προσφορών σε διαγωνιστικές διαδικασίες στο πλαίσιο του 78ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ. Παρακάτω ένα απόσπασμα με τα κεντρικά σημεία της εισήγησής της.

Ηρώ Μήτρου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε. και μέλος ΔΣ & ΕΕ ΠΕΣΕΔΕ

Το ζήτηµα της υποβολής ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών από τους συµµετέχοντες σε µία διαγωνιστική διαδικασία ή όπως, συνήθως, λέµε εµείς οι εργολήπτες, προσφορές µε πολύ υψηλές εκπτώσεις, έχει απασχολήσει διαχρονικά την ελληνική δηµόσια διοίκηση αλλά και τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει, επίσης, απασχολήσει τον εθνικό νοµοθέτη, τον ενωσιακό νοµοθέτη, τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Όλοι αυτοί καλούνται να απαντήσουν στο ερώτηµα, µπορεί και πρέπει να απορρίπτεται µία οικονοµική προσφορά ως ασυνήθιστα χαµηλή;

Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται µε µία πρώτη µατιά, δεδοµένου ότι η απόρριψη των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών στους δηµόσιους διαγωνισµούς συνδέεται τόσο µε το δηµόσιο συµφέρον όσο και µε την προστασία των εννόµων συµφερόντων των διαγωνιζοµένων. Στο παρελθόν, κατά καιρούς, έχουν εφαρµοσθεί διάφορες µέθοδοι αντιµετώπισης των πολύ υψηλών εκπτώσεων, που ποτέ όµως δεν είχαν πολύ µεγάλη χρονική διάρκεια. Όλες αυτές οι µέθοδοι εγκαταλείφθηκαν είτε για λόγους διαφάνειας, όπως για παράδειγµα η παλαιά µέθοδος αιτιολόγησης, είτε για λόγους ίσης µεταχείρισης των συµµετεχόντων, όπως ο µαθηµατικός τύπος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει διάφορες οδηγίες για να αντιµετωπίσει τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές. Σκοπός των οδηγιών αυτών είναι να επιτευχθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού, να υπάρχει µεγάλη συµµετοχή, να αποφευχθούν τα «καρτέλ» και φυσικά οι προσφορές να είναι υλοποιήσιµες. Σε εκείνο δε, που έχει δώσει πολύ µεγάλη σηµασία, είναι να µην αποκλείεται µια προσφορά χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον διαγωνιζόµενο να την αιτιολογήσει. Από την άλλη µεριά, τα εθνικά κράτη επιδιώκουν να έχουν οικονοµικές προσφορές που δεν θα δηµιουργήσουν προβλήµατα κατά την εκτέλεση των έργων, όπως καθυστερήσεις, κακοτεχνίες, υπερβάσεις προϋπολογισµών, διαλύσεις συµβάσεων κλπ. Αυτό τους οδηγεί, αναπόφευκτα, στην εισαγωγή µαθηµατικών κριτηρίων κατά την αξιολόγηση µίας οικονοµικής προσφοράς.

Ασυνήθιστα χαµηλή λόγω τεκµηρίου 10%

Με το ν. 4782/2021 θεσπίσθηκε ως προς τη διαπίστωση ύπαρξης ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, το περίφηµο τεκµήριο του 10%. Κατόπιν τούτου, πολύ πιο συχνά από το παρελθόν, οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται σε αιτιολόγηση της οικονοµικής τους προσφοράς. Ναι µεν το τεκµήριο θεσπίσθηκε προκειµένου να παταχθεί η άρνηση των

αναθετουσών αρχών να αξιολογούν καταρχάς οικονοµικές προσφορές ως ασυνήθιστα χαµηλές και να αιτούνται αιτιολογίας, εντούτοις θα πρέπει να οµολογήσουµε ότι λόγω του τεκµηρίου, πλέον εµφανίζονται προσφορές ασυνήθιστα υψηλές, µε αποτέλεσµα να ενεργοποιείται το τεκµήριο και σε περιπτώσεις που δεν θα έπρεπε να ενεργοποιείται. Ως εκ τούτου θα πρέπει νοµοθετικά να βρεθεί µία λύση και για τις ασυνήθιστα υψηλές προσφορές, για να προστατευθούν οι σοβαρά ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς.

Είναι γεγονός ότι, η θέσπιση ενός ουσιαστικού µηχανισµού ανίχνευσης και ελέγχου των προσφορών από τον νοµοθέτη, αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες εγγυήσεις διαφάνειας στη διαδικασία κατάρτισης των δηµοσίων συµβάσεων, καθώς αποσκοπεί, αφενός στην προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού, και αφετέρου στη διασφάλιση της σοβαρότητας των προσφορών. Με τον µηχανισµό αυτόν θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να αποσαφηνίζει αν οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα χαµηλές σε σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που δηµοπρατούνται, βασίζονται σε τεχνικά, οικονοµικά ή νοµικά αβάσιµες παραδοχές ή πρακτικές. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αδυνατεί να παράσχει ικανοποιητικές εξηγήσεις, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απορρίψει την προσφορά του.

Στην χώρα µας, όλα τα παραπάνω ενσωµατώθηκαν στο άρθρο 88 του ν4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τον ν4782/2021 :

Άρθρο 88 Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας

2014/24/ΕΕ) – Εξουσιοδοτική διάταξη

1 Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.

Αν οικονοµικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσµίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως µη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής.

2 Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1µπορεί να αφορούν ιδίως:

α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόµενων υπηρεσιών,

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου,

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,

δ) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 89,

ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131,

στ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 89.

3 Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόµενες πληροφορίες, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά µόνο εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή, διότι δεν συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

4 Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, µόνο µετά από διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει σχετικώς την Επιτροπή.

5 Εφόσον ζητηθεί, η ΕΑΑΔΗΣΥ θέτει στη διάθεση άλλων κρατών µελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της, όπως νόµους, κανονισµούς, συλλογικές συµβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα σχετικά µε τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκοµίζονται ως προς τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται στην παρ. 2.

. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση, τεκµαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισµό και εµφανίζουν απόκλιση µεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων µονάδων από τον µέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και προσφορές µε µικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.

Οι παρεχόµενες εξηγήσεις του οικονοµικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισµό οικονοµικών µεγεθών, µε τις οποίες ο προσφέρων διαµόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσµευτικές συµφωνίες και τµήµα της σύµβασης ανάθεσης που δεν µπορούν να µεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.

6 Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και του Υπουργού Υγείας για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικών αγαθών και παροχής συναφών υπηρεσιών, µπορεί να ορίζονται η µέθοδος και τα κριτήρια, δυνάµει των οποίων µία προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαµηλή, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης των κριτηρίων αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών µε µηχανισµούς καταγραφής τιµών, όπως τα παρατηρητήρια τιµών. Με την ανωτέρω προβλεπόµενη απόφαση δύναται να ορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρεκκλίνει από την εφαρµογή κάποιων εκ των αναφερόµενων σε αυτήν κριτηρίων.

Σήµερα, δηλαδή, ισχύει η διαδικασία της αιτιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου και η αξιολόγησή της από την επιτροπή Διαγωνισµού. Η εθνική µας νοµοθεσία αφήνει εντελώς «ανοιχτό» το περιεχόµενο της αιτιολόγησης και όπως είναι φυσικό επόµενο, αυτό έχει δηµιουργήσει σωρεία κρίσιµων ζητηµάτων :

 1. Η έκταση της αιτιολόγησης. Θα πρέπει, δηλαδή, αυτή να εξαντλεί το σύνολο των κονδυλίων άµεσου και έµµεσου κόστους ή όχι ;
 2. Ποιο θα είναι το περιεχόµενο της αιτιολόγησης των γενικών εξόδων ;
 3. Πόσο συνεπείς θεωρούνται οι προσφορές εργασίας και υλικών που συνήθως περιέχονται και συνοδεύουν µία αιτιολόγηση ;
 4. Μέχρι ποιο σηµείο διεξάγεται ο διάλογος µεταξύ αναθέτουσας αρχής και προσωρινού Αναδόχου ;
 5. Μπορεί και  πρέπει  τελικά  να  δηµιουργηθεί  ένας  εγκεκριµένος  πίνακας περιεχοµένων µίας αιτιολόγησης :

Υπολογισµός έµµεσου κόστους (ΥΑ 9/2017):

Η Υπουργική Απόφαση 9/2017 για την αιτιολόγηση του άµεσου και έµµεσου κόστους αποτελεί σίγουρα για τους οικονοµικούς φορείς έναν ασφαλή οδηγό για να καταστρώσουν την αιτιολογήση της οικονοµικής τους προσφοράς. Εντούτοις η χρήση της, ως βάση για την αιτιολόγηση δεν είναι υποχρεωτική, δηλαδή µπορεί ο κάθε οικονοµικός φορέας να διαµορφώσει την αιτιολόγησή του µε διάφορο τρόπο, αρκεί βέβαια να είναι εµπεριστατωµένη. Αντιστρόφως η χρήση της Υπουργικής Απόφασης κατά γράµµα, δεν εγγυάται την ορθότητα της αιτιολόγησης, καθώς θα πρέπει κάθε φορά να λαµβάνονται υπόψιν τα ειδικά και ενδεχοµένως ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε δηµοπρατούµενου έργου.

Εδώ θα πρέπει βέβαια να υπογραµµιστεί το σφάλµα της Υπουργικής Απόφασης, που υπολογίζει τις κρατήσεις επί του προϋπολογισµού του έργου και όχι επί της προσφοράς.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

Α10 : ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η προβληµατική υποχρέωση συµπερίληψης της παρακράτησης φόρου 3% στην οικονοµική προσφορά των συµβάσεων καθώς και ο υπολογισµός όλων των κρατήσεων, σύµφωνα µε την διακήρυξη, επί του προϋπολογισμού και όχι επί της προσφοράς του οικονοµικού φορέα έχει ως αποτέλεσµα να προσαυξάνεται αδίκως το σύνολο των έµµεσων κόστων και να επιβαρύνεται «θεωρητικά» ο οικονοµικός φορέας κατά την αιτιολόγηση.

Α11 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η ΥΑ προτείνει το ποσοστό 0,3% επί του προϋπολογισμού του έργου για το κόστος έκδοσης των εγγυητικών µε την αντίστοιχη προµήθεια. Αυτό το ποσό είναι συνήθως υψηλότερο της πραγµατικής δαπάνης έκδοσης εγγυητικής συµµετοχής και Κ.Ε., µε τα τρίµηνα ισχύος της και τον προβλεπόµενο χρόνο συντήρησης του έργου, όπου η εγγυητική Κ.Ε. µειώνεται κατά 70%. Μπορούµε λοιπόν να κοστολογήσουµε τη έκδοση και την ισχύ των εγγυητικών µε τον τιµοκατάλογο του ΤΜΕΔΕ.

Α12 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η ΥΑ προτείνει το ποσοστό 0,5% επί το προϋπολογισµού του έργου για την δαπάνη ενός ασφαλιστηρίου συµβολαίου, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. Αυτό το ποσό είναι συνήθως υψηλότερο των προσφορών των ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες προσφέρουν το προϊόν τους, βάσει της σύµβασης το έργου. Γι αυτό σε περίπτωση που το περιθώριο της αιτιολόγησης µας είναι «στενό», µπορούµε να χρησιµοποιούµε την προσφορά της ασφαλιστικής εταιρείας και να την επισυνάπτουµε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τα ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και τα ΧΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ της

Υπουργικής Απόφασης, τα άρθρα, που θεωρούµε πως δεν είναι έξοδα για την επιχείρηση µας για διάφορους λόγους, ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ η αρνητική απάντηση ή «η παύλα». Θα πρέπει να αιτιολογήσουµε το «όχι» ανάλογα µε την φύση του έργου.

ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ

Στην αιτιολόγηση αναλύεται το κόστος των επί µέρους εργασιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του έργου και περιλαµβάνουν τα κόστη υλικών, εργατικών, µηχανικών εξοπλισµών, τα οποία αθροίζονται και δίνουν το συνολικό άµεσο κόστος του έργου. Πρόκειται λοιπόν για κόστος συνδεόµενο µε την δραστηριότητα (activity related cost).

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • στα εργατικά κόστη. Θα αναφέρεται πάντα η Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, που είναι σε ισχύ και εφαρµόζεται.
 • στις κρατικές ενισχύσεις. Πρέπει και αυτές να δηλώνονται. Mπορείτε να µπαίνετε στο https://sorefsis.gr site και µε το ΑΦΜ σας απλά να βλέπετε τί σας έχει χορηγηθεί και αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Εποµένως είναι φρόνιµο να αναφέρουµε κατά την αιτιολόγηση τα εξής:

Συµµόρφωση µε το άρθρο 18 του Ν.4412/16

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4412/16, η εταιρεία µας θα πρέπει να είναι συµµορφωµένη προς τις υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18. Σας ενηµερώνουµε ότι η εταιρεία µας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας. Ακόµη έχουµε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις µας όσον αφορά σε πληρωµές φόρων και εισφορών.

Κρατικές επιχορηγήσεις

Σας ενηµερώνουµε ότι η εταιρία µας δεν/ ή έχει λάβει κρατικές χορηγήσεις.Σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχουµε παραθέσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η εταιρεία µας έναντι του ανταγωνισµού, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει έκπτωση………………………………………….. % επί του προϋπολογισµού του έργου.

Κατά την ανάλυση στο ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ προσέχουµε πάντα το θέµα της ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. Αυτό έχει άµεση σχέση µε το Ε.Ε.Ε.Σ., που συµπληρώθηκε και κατατέθηκε την ηµέρα της δηµοπρασίας.

Το θέµα της υπεργολαβίας :

Βάσει του ν. 4412/2016 κάθε µορφή υπεργολαβίας αδιακρίτως θα πρέπει να δηλώνεται µε την προσφορά στο ΕΕΕΣ. Συνεπώς πολλοί οικονοµικοί φορείς απορρίπτονται, διότι όταν καλούνται για αιτιολόγηση, δηλώνουν, περιγράφοντας την κατασκευή του έργου, την ύπαρξη υπεργολάβων, µε αποτέλεσµα να κόβονται αυτοµάτως, όχι γιατί η προσφορά τους είναι ασυνήθιστα χαµηλή, αλλά διότι ενώ έχουν προβλέψει να αναθέσουν τµήµα της σύµβασης υπεργολαβικά, δεν το δήλωσαν στο ΕΕΕΣ. Και εν τέλει η αιτιολόγηση αποτελεί απλά την αφορµή να αποκαλυφθεί η υπεργολαβία αυτή.

Βέβαια, εδώ το πρόβληµα είναι, το πως εµείς οι µηχανικοί αντιλαµβανόµαστε την υπεργολαβία και πως ο νόµος, η ΕΑΔΗΣΥ και τα δικαστήρια αντιλαµβάνονται την υπεργολαβία.

Θα θέσω ένα παράδειγµα: Κατασκευή κτιρίου µε κουφώµατα.

Αν δηλωθεί στην αιτιολόγηση ότι η προμήθεια των κουφωμάτων θα γίνει από την τάδε εταιρεία, δεν υπάρχει ζήτηµα. Εντούτοις αν αναφερθεί, όπως στην πράξη συµβαίνει, ότι αυτός που θα προµηθεύσει τα κουφώµατα, συγχρόνως θα τα εγκαταστήσει, τότε κατά τους παραπάνω, αυτός είναι υπεργολάβος και θα έπρεπε να δηλωθεί στο ΕΕΕΣ. Γεγονός ανήκουστο για µας τους µηχανικούς. Συνεπώς θα πρέπει σε επίπεδο νοµοθετικό, να περιοριστεί εννοιολογικά η έννοια του υπεργολάβου και να συµβαδίζει µε την πραγµατικότητα.

Μέχρι όµως να γίνει αυτό, ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!

Εφόσον δεν δηλώθηκε υπεργολαβία στο ΕΕΕΣ, στην αιτιολογία δεν θα πρέπει να γίνεται καµία αναφορά, ότι τρίτα πρόσωπα εκτελούν οποιοδήποτε τµήµα του έργου, ακόµα και αν αυτό είναι αµελητέο.

Εποµένως είναι φρόνιµο να αναφέρουµε κατά την αιτιολόγηση τα εξής:

«…… Σηµειώνουµε ότι η εταιρεία µας θα διαθέσει το απαιτούµενο προσωπικό, τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και όλα τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, θα διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας και εφόσον εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, τότε και µόνο τότε θα ενσωµατώνονται στο έργο. Οι προσφορές, που επισυνάπτουµε στην παρούσα, αφορούν τις τιµές αγοράς των υλικών, που θα χρησιµοποιήσουµε στο έργο και δεν έχουν την έννοια ότι τρίτοι θα εργαστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο έργο ή ότι θα ενσωµατώσουν κάποια από τις συµβατικές εργασίες στο έργο. Να σηµειωθεί, ότι όλες οι προσφορές συντάχθηκαν από τους τρίτους, αφού τους θέσαµε υπόψη τα αναλυτικά τιµολόγια των τευχών δηµοπράτησης της παρούσας εργολαβίας (αναγράφονται στις προσφορές), έτσι ώστε οι προσφορές που επισυνάπτουµε να αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τιµές της αγοράς…..»

Για ακόµη µία φορά, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται να αντιµετωπίσουν ένα οµιχλώδες θεσµικό πλαίσιο και να υπερασπιστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονοµική τους προσφορά.

Η προσωπική µου εµπειρία και η συλλογή πληροφοριών και περιπτώσεων µε άλλες εργοληπτικές επιχειρήσεις, µε οδήγησαν στη παρουσίαση ενός βασικού περιγράµµατος µίας αιτιολόγησης οικονοµικής προσφοράς προσωρινού αναδόχου, πάντα βέβαια µε επιφύλαξη για το ό,τι «καινούργιο»……

 1. ΓΕΝΙΚΑ περί της δηµοπράτησης του έργου και της πρόσκλησης για αιτιολόγηση
 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 3. ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 7. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ
 8. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : AΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ε.
  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ανάλυση των άρθρων των εργασιών µε τα µηχανήµατα και το προσωπικό)
 1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 2. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
 4. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ κ.λ.π

Για µένα προσωπικά, το πιο σηµαντικό και το πιο κρίσιµο σηµείο για όλον τον εργοληπτικό κόσµο είναι να συνεχίσουµε το πλαίσιο διαλόγου που ξεκίνησε η ΠΕΣΕΔΕ, µε την ηµερίδα που διοργάνωσε πέρυσι στο Ηράκλειο, ώστε το, απολύτως επίκαιρο θέµα της αιτιολόγησης των οικονοµικών µας προσφορών, να αναλυθεί, να ερµηνευθεί και να διευκρινισθούν όλα τα θολά του σηµεία. Θα απαιτηθεί χρόνος και η συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων, ιδιαίτερα της ΕΑΔΗΣΥ. Πιστεύω ότι είναι σκόπιµο να αιτηθούµε την υλοποίηση µίας επιστηµονικής ηµερίδας, υπό την αιγίδα και τον συντονισµό του Υπουργείου, που θα έχει ως µοναδικό στόχο την δηµιουργία του κανονιστικού πλαισίου της αιτιολόγησης.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_139 της ΠΕΣΕΔΕ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Νο_2

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα