Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών τομών, οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Χανίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

  • -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩ
  • -Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά με βάση την τιμή.

Το έργο

Το έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών τομών, οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων.

Συγκεκριμένα αφορά την αποκατάσταση των ασφαλτικών τομών, οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων από εργασίες που γίνονται κατά την διάρκεια του έτους από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Θα γίνεται αποκατάσταση τομών που έχουν κάνει σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους τα συνεργεία ύδρευσης (νέες παροχές ύδρευσης και τομές αποκατάστασης βλαβών), τα συνεργεία αποχέτευσης (νέες παροχές αποχέτευσης και τομές αποκατάστασης βλαβών) και το κατασκευαστικό συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (μικρές απαραίτητες επεμβάσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης). Επίσης θα γίνεται αποκατάσταση τομών σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους όπου οι τομές έργων υποδομής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχουν υποστεί φθορές και καθίσματα από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Επίσης θα γίνεται και αποκατάσταση τμημάτων οδοστρωσίας λόγω καθιζήσεων που οφείλονται σε έργα υποδόμης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

Η  συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.495.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής      πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 205261, μέχρι τις 23/01/2024 και ώρα 10:00.

Τα σχετικά έγγραφα

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα