Έργα σχεδόν 2 εκατ. ευρώ από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Τέσσερα μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.958.022,43 ευρώ παρουσιάζει ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_131 που αφορούν σε εργασίες προστασίας λιμνοδεξαμενής, στην επισκευή και ενίσχυση Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής, στην αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων και στην κατασκευή έργων προστασίας βροχοπτώσεων στο Λιμένα Χώρας Σφακίων.

Aνάδειξη αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου «Εργασίες προστασίας λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου» με προϋπολογισμό δημοπράτησης 223.110,36 ευρώ με ΦΠΑ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 9579/20-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. και των επισυναπτόμενων τευχών δημοπράτησης:

1.Όσον αφορά την περιγραφή του υφιστάμενου έργου της λιμνοδεξαμενής:

 • Η υφιστάμενη λιμνοδεξαμενή είναι χωρητικότητας 2,15 εκατομ. μ3 νερού.
 • Η λιμνοδεξαμενή καταλαμβάνει χώρο 300.000μ2, περίπου, με μέγιστο ύψος 11,40μ., μεταξύ πυθμένα (στάθμη 852,00) και στέψης (στάθμη 863,40).
 • Οι κλίσεις του εσωτερικού πρανούς είναι1:4.
 • Η στεγανοποίηση της λεκάνης, πραγματοποιήθηκε με τη διάστρωση λείας στεγανοποιητικής γεωμεμβράνης πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 1,5 χλστ., με επιφανειακή προστασία της από μη-υφαντό, βελονωτό γεωύφασμα, εφελκυστικής αντοχής στη θραύση 20 kN/m, ανά κατεύθυνση.
 • Η γεωμεμβράνη διαστρώνεται σε εξομαλυντικό υπόστρωμα άμμου, πάχους 15 εκ., καλύπτεται από την προαναφερθείσα στρώση μη-υφαντού γεωυφάσματος και στη συνέχεια, από επίστρωμα άμμου, πάχους 10 εκ. Η προστασία, των ως άνω στρώσεων, έναντι των κυματισμών, παρέχεται από στρώση λιθορριπής, πάχους 30 εκ., μέγιστης διάστασης λίθων ίσης με 20εκ.
 • Ο ρόλος του πιο πάνω γεωυφάσματος είναι βασικά διττός, ήτοι προστατευτικός της γεωμεμβράνης από καταπονήσεις και φθορές κατά την κατασκευή, αλλά και ενισχυτικός του συντελεστή ασφάλειας, έναντι ολίσθησης του επιστρώματος, αφού η γωνία τριβής μεταξύ γεωυφάσματος και άμμου είναι μεγαλύτερη από τη γωνία τριβής μεταξύ άμμου και λείας γεωμεμβράνης HDPE.
 • Η αγκύρωση του συστήματος γεωμεμβράνης / γεωυφάσματος, στο προβλεπόμενο όρυγμα αγκύρωσης στη στέψη της λιμνοδεξαμενής, καθώς και το σημαντικό βάρος των υπερκείμενων διαδοχικών στρώσεων, εξασφαλίζουν τη μη σχετική μετακίνηση των γεωσυνθετικών (γεωμεμβράνη / γεωύφασμα), μεταξύ τους.
 • Για τη λειτουργία της λιμνοδεξαμενής προβλέπονται τεχνικά έργα υδροδότησης του ταμιευτήρα, υπερχείλισης και υδροληψίας -εκκένωσης.

2.Οι εργασίες του εν λόγω έργου αφορούν:

 • την κατά βάθος επέκταση της λιθορριπής έως το -7,40 μ από την στέψη ή 30,42 μ κατά μήκος κεκλιμένης απόστασης από την στέψη, στο βόρειο και ανατολικό εσωτερικό πρανές της λιμνοδεξαμενής σύμφωνα με τα σχέδια,
 • την πλήρωση της υφιστάμενης λιθορριπής του εσωτερικούς πρανούς με λίθους,
 • την αποκατάσταση του επιστρώματος της γεωμεμβράνης από αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό στα τμήματα του βόρειου και ανατολικού εσωτερικού πρανούς της λιμνοδεξαμενής που έχουν αποπλυθεί από τον κυματισμό,
 • την αποκατάσταση του επιστρώματος της γεωμεμβράνης από γαιώδες υλικό, στα τμήματα του βόρειου και ανατολικού εσωτερικού πρανούς της λιμνοδεξαμενής που έχουν αποπλυθεί από τον κυματισμό.
 • επιμελή καθαρισμό και τοπική τυχόν επισκευή του υφιστάμενου γεωυφάσματος ή/και της γεωμεβράνης στα σημεία που έχει αποκαλυφθεί και θα επιστρωθούν από αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό και γαιώδες υλικό.

3.Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 223.110,36 ευρώ με ΦΠΑ και αναλύεται σε:

 • Δαπάνη Εργασιών:114.241,89€
 • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):20.563,54€
 • Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και Γ.Ε.+ Ο.Ε.):20.220,81€
 • Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε.+Ο.Ε.:21.000,00€
 • Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών:3.780,00€
 • Αναθεώρηση 121,47€
 • 43.182,65 ΦΠΑ(24%)

4.Η Δ/νση Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. εισηγείται την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Eργασίες προστασίας λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου» (CPV: 45240000-1) προϋπολογισμού 223.110,36€ με Φ.Π.Α.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων των εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ για το 2023 προϋπολογισμού 99.917,31 ευρώ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων των εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ για το 2023». Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 11406/30-08-2022 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. και των επισυναπτόμενων τευχών δημοπράτησης:

1.Προτείνεται η έγκριση της δαπάνης των επισυναπτόμενων τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων των εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ για το 2023». με CPV: 45233222-1 προϋπολογισμού 79.852,67€ προ Φ.Π.Α. και χρονικής διάρκειας από 01-01-2023 έως31-12-2023.

2.Σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω βάσει της τεχνικής περιγραφής του έργου:

 • Η μελέτη αφορά στις αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων κατά τις επισκευές ζημιών στα δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Μετά από επίσκεψη στα σημεία που έχουν γίνει οι ζημιές και σύμφωνα με τις προμετρήσεις που έγιναν, θα απαιτηθούν για αποκατάσταση 2.700 τ.μ. ασφαλτικών και 2.800 μ. μήκους κοπής ασφαλτικών. Επίσης θα απαιτηθεί η εκσκαφή 1.450 κ.μ. υλικού στα σημεία που δεν είναι κατάλληλο για ασφαλτόστρωση και επανεπίχωση με θραυστό υλικό λατομείου και κατόπιν τη συμπύκνωση του.
 • Συγκεκριμένα θα γίνεται αποκατάσταση τομών που θα υποδεικνύονται από τη Δ/νση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Θα παρέχεται δε αρχείο σε μορφή .kmz (google earth), με την τοποθεσία των τομών και φωτογραφικό υλικό. Στις τομές αυτές θα εκτιμάται η καταλληλότητα του υποστρώματος και θα αφαιρείται το ακατάλληλο μέρος. Στη συνέχεια θα επανεπιχώνεται με θραυστό υλικό λατομείου και θα συμπυκνώνεται, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου. Στη συνέχεια τοποθετείται ασφαλτική προεπάλειψη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 και τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας Α265 πάχους 5 cm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ05-03-11-04.
 • Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο την επόμενη μέρα από τη μέρα που ξεκίνησαν. Σε περίπτωση που γίνει προεργασία από την προηγούμενη μέρα της αποκατάστασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρήσει αυστηρά όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας πεζών και οχημάτων. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και για την λήψη μέτρων ασφαλείας καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών.
 • Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στις ημέρες κατά τις οποίες ο καιρός θα είναι αίθριος, κατόπιν παρακολούθησης των μετεωρολογικών προγνώσεων της ΕΜΥ για τις περιοχές που θα γίνουν οι επισκευές και πάντα σε συντονισμό με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
 • Η Διεύθυνση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων, για όλες τις παραπάνω εργασίες που αφορούν αποκατάσταση τομών, θα υποδεικνύει στον ανάδοχο συγκεκριμένο αριθμό τομών που θα πρέπει αποκλειστικά εντός 10 ημερών από την ειδοποίηση- εντολή, είτε γραπτή είτε προφορική, να τις έχει αποκαταστήσει.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις, μια ζημιά εάν κριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία ως μεγάλης επικινδυνότητας των διερχόμενων πολιτών και μέσων μεταφοράς, δύναται να δώσει εντολή για μια και μόνο τομή προς αποκατάσταση.

3. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 99.917,31€ και προκύπτει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευή έργων προστασίας βροχοπτώσεων στο Λιμένα Χώρας Σφακίων προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου «Κατασκευή έργων προστασίας βροχοπτώσεων στο Λιμένα Χώρας Σφακίων».

Α. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 3568/17-03-2022 εισήγηση της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. και των επισυναπτόμενων τευχών δημοπράτησης:

1.Κατά την διάρκεια των ισχυρών βροχοπτώσεων της 25ης – 26ης Φεβρουαρίου 2019 εκδηλώθηκαν αστάθειες και σημαντικές καταπτώσεις βράχων από τα πρανή του λιμένα της Χώρας Σφακίων. Μεγάλα βραχοτεμάχη αποσπάστηκαν και κατέρρευσαν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου και της προβλήτας.

2.Ο λόφος που σημειώθηκαν οι αστοχίες χαρακτηρίζεται από έντονη μορφολογία στο παράκτιο τμήμα του.

3.Το Λιμάνι της Χώρας Σφακίων έχει μεγάλη εμπορική σημασία για την περιοχή, διότι συνδέει την ηπειρωτική Κρήτη με διάσημους τουριστικούς προορισμούς όπως η Γαύδος, το φαράγγι της Σαμαριάς κλπ. και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες κατακλύζεται από κόσμο.

4.Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή έργων προστασίας έναντι βραχοπτώσεων κατά μήκος του υφιστάμενου παραλιακού δρόμου πρόσβασης στον Λιμένα «Μαύρης Λιμνιώνας» της Χώρας Σφακίων, με κυριότερες εργασίες τις παρακάτω :

 • Απομάκρυνση επισφαλών τεμαχίων (ξεσκάρωμα) χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, από ειδικά συνεργεία που διαθέτουν τη σχετική εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό και στερέωση κάποιων τεμαχίων των οποίων η απομάκρυνση μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση, υπό την επίβλεψη έμπειρου γεωλόγου ή γεωτεχνικού μηχανικού.
 • Διαμόρφωση βραχοπαγίδας περιμετρικά της οδού στις περιοχές που προβλέπονται από την οριστική μελέτη.
 • Επένδυση του ορύγματος με ελεύθερο πλέγμα και αγκυρούμενο πλέγμα, στις προβλεπόμενες από τη μελέτη περιοχές.
 • Προστασία έναντι διάβρωσης σε προβλεπόμενες από τη μελέτη περιοχές, με την κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου στο φρύδι του ορύγματος με διαμόρφωση της παροχέτευσης αυτής σε προβλεπόμενα σημεία με κατασκευή βαθμιδωτών ρείθρων και παροχέτευση των υδάτων κάτω από την παραλιακή οδό μέσω σωληνωτών οχετών.
 • Κατασκευή αποστραγγιστικών οπών στις θέσεις που απαιτείται.
 • Εγκατάσταση ανάντη του ορύγματος σε προβλεπόμενες από την μελέτη περιοχές αγκυρούμενων φρακτών ανάσχεσης βροχοπτώσεων.
 • Ανακατασκευή της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών σε όλο το μήκος επέμβασης και διαγράμμιση του οδοστρώματος.

5. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας με την υποβοήθηση Τεχνικού Συμβούλου του Υπουργείου και είναι:

 • Η Περιληπτική Διακήρυξη
 • Η Διακήρυξη Δημοπράτησης
 • Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 • Η Τεχνική Περιγραφή(Τ.Π.)
 • Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
 • Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ.)
 • Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Τ.Σ.Υ.)

6.Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του έργου, ανέρχεται στο ποσό του 1.500.000 ευρώ με Φ.Π.Α. εκ των οποίων:

 •  886.412,00€ για δαπάνη εργασιών
 • 159.554,16€ για δαπάνη ΓΕ & ΟΕ(18%)
 • 156.894,92€ για δαπάνη απροβλέπτων(15%)
 • 5.000,00€ για δαπάνη απολογιστικών εργασιών
 • 1.816,34€ για δαπάνη αναθεώρησης
 • 290.322,58€ για δαπάνη Φ.Π.Α.

7.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου προβλέπεται να είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

8.Η Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. εισηγείται την έγκριση των επισυναπτόμενων συμβατικών τευχών και την άμεση δημοπράτηση του έργου.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Επισκευή και ενίσχυση Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής προϋπολογισμού 134.994,76 ευρώ προ ΦΠΑ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Επισκευή και ενίσχυση Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής». Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 11742/05-09-2022 εισήγηση της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. και των επισυναπτόμενων τευχών δημοπράτησης:

1.Ο Φορέας Υλοποίησης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), μέσω της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, αναλαμβάνει για λογαριασμό του Δικαιούχου – Κυρίου του Έργου (Ι. Μ. Ζωοδόχου Πηγής) και μέσω της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προβεί σε όλες τις διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την επιλογή του αναδόχου του ανωτέρω έργου και να ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2.Το έργο αφορά τις απαραίτητες εργασίες, όπως περιγράφονται στην συγκεκριμένη μελέτη, για την ενίσχυση – επισκευή του υφιστάμενου συγκροτήματος κτιρίων της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής, η οποία βρίσκεται στην θέση Παρθενώνας, στο Καστέλι Κισάμου.

Συγκεκριμένα, αφορά σε παρεμβάσεις στην Πτέρυγα Β΄ της Ιεράς Μονής:

α) Εργασίες ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας, στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιίας πλήρωσης και

β) Εργασίες που αφορούν την αναδιαμόρφωση των υπαρχόντων κελιών – αποθηκών – κουζινών – w.c. – εργαστηρίου στο ισόγειο της πτέρυγας Β και την δημιουργία οκτώ (8) μονόχωρων κελιών με w.c., ενός (1) δίχωρου κελιού με w.c. και χώρο εργαστηρίου αγιογραφίας.

Συνολικά θα δημιουργηθούν εννέα (9) κελιά, οκτώ (8) μονόχωρα και ένα (1) δίχωρο.Το υπόγειο της πτέρυγας Β θα ενισχυθεί – επισκευαστεί χωρίς να αλλάξει η διάταξη των χώρων. Το ισόγειο της πτέρυγας Β θα ενισχυθεί-επισκευαστεί.

3.Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 134.994,76 ευρώ προ ΦΠΑ και αναλύεται σε:

 • Δαπάνη Εργασιών ποσού 98.105,42Ευρώ
 • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) ποσού 17.658,98Ευρώ
 • Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) ποσού 17.364,66Ευρώ
 • Αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1.865,70Ευρώ
 • Φ.Π.Α. (24%) ποσού 32.398,74Ευρώ

4.Η Δ/νση Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. εισηγείται την έγκριση της οριστικής μελέτης, των επισυναπτόμενων τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Επισκευή και ενίσχυση Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής», (CPV:45453000-7) με διάρκεια υλοποίησης δώδεκα (12) μήνες και προϋπολογισμό μελέτης 167.393,50€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_131 της ΠΕΣΕΔΕ

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα