Eπιβεβαίωση προτάσεων ΠΕΣΕΔΕ από ΕΑΑΔΗΣΥ

 

Με τον πλέον επίσημο τρόπο επιβεβαιώνεται η ΠΕΣΕΔΕ και οι προτάσεις της, που Σας έχουν γνωστοποιηθεί με την υπ’αρ.102/15-03-2022 επιστολή της, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην υλοποίηση των δημόσιων συμβάσεων έργων από τις ανατιμήσεις των υλικών. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με την υπ’αρ.2040/13-04-2022 επιστολή της προς όλους τους αρμόδιους φορείς, δίνει διευκρινήσεις ως προς την επίδραση στις δημόσιες συμβάσεις της αύξησης των τιμών των αγαθών, καθώς και των προβλημάτων που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών από τον COVID-19, την ενεργειακή κρίση καθώς και την κρίση στην Ουκρανία. Στην ίδια επιστολή επισημαίνει τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν από τις Αναθέτουσες Αρχές ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και να συνεχισθεί ομαλά η εκτέλεση των συμβάσεων.

Αναμένουμε την άμεση λήψη αποφάσεων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να υπάρχει μία συντονισμένη και κοινή πολιτική απέναντι στον κίνδυνο που απειλεί έναν πολύ σημαντικό παραγωγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, αυτό των Κατασκευών. Οι παρούσες συνθήκες είναι συνθήκες ανωτέρας βίας και ως τέτοιες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν από πλευράς Σας. Η έννομη τάξη έχει ως απώτερο σκοπό την προστασία και διατήρηση των λεπτών ισορροπιών ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα των κοινωνών του δικαίου και τον στόχο αυτόν τον επιτυγχάνει με την θέσπιση κανόνων δικαίου.

Επαναλαμβάνουμε ότι η άμεση θεσμοθέτηση των παρακάτω κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των ανατιμήσεων και των ελλείψεων υλικών που ενσωματώνονται στα δημόσια έργα που εκτελούνται αλλά και σε αυτά που βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης αποτελεί την μοναδική λύση, ώστε να επανέλθει η ισορροπία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των έργων :

1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, με το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων», καθορίζει τον τρόπο της αναθεώρησης των υλικών. Επειδή, πλέον, οι ανατιμήσεις αφορούν όλο το φάσμα των υλικών αλλά και της εργασίας, δεν είναι δυνατό να συνεχίσει η «πυροσβεστική» αντιμετώπιση της κατάστασης με υπουργικές αποφάσεις. Ενόψει των ανωτέρω ευπροσώπως προτείνουμε την Ενεργοποίηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων.

Για όλα τα υπό εκτέλεση έργα και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πολύ μεγάλες αποκλίσεις τιμών υλικών και εργασίας της τρέχουσας χρονικής περιόδου, πρέπει να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων ώστε να υπολογισθούν μηνιαίοι συντελεστές αναθεώρησης υλικών και εργασίας άρθρων τιμολογίων δημοσίων συμβάσεων έργων, χωρίς υποχρέωση αναφοράς σε αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών (παρ.8,άρθρο 153, ν.4412/2016). Οι παρούσες συνθήκες είναι συνθήκες ανωτέρας βίας και ως τέτοιες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και τα μέτρα που θα παρθούν θα πρέπει να αποφέρουν «πραγματική» διόρθωση στις τιμές.

Ο συντελεστής αναθεώρησης της αξίας κάθε υλικού και εργασίας καθορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής με πραγματικά στοιχεία κόστους. Η αναθεώρηση εφαρμόζεται κατά το μήνα ενσωμάτωσης στις ποσότητες των υλικών που επιμετρήθηκαν, όπως προβλέπεται, και περιλήφθηκαν νομίμως στον αντίστοιχο λογαριασμό. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 15 από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΈΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η φρενήρης άνοδος των τιμών (υλικών και εργασίας) και η σε πολλές περιπτώσεις κερδοσκοπική συμπεριφορά της αγοράς, προτείνουμε την με νομοθετική ρύθμιση την παράταση των προθεσμιών, τμηματικών και συνολικών, όλων των συμβάσεων δημοσίων έργων. Σε κάποιες, δε, περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο και συμφωνεί ο Ανάδοχος, προσωρινή αναστολή συμβατικών υποχρεώσεων.

3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εργασίες των οποίων η ανατίμηση των υλικών δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με την αναθεώρηση τιμών, θα πρέπει να αποζημιώνονται απολογιστικά. Ενδεικτικά Σας αναφέρουμε τις εργασίες ασφαλτόστρωσης, εργασίες που περιλαμβάνουν οικοδομικό σίδηρο κ.ά.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τροποποίηση των συμβάσεων και αναπροσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος για την κάλυψη των ανατιμήσεων στις περιπτώσεις που δεν δύνανται να καλυφθούν από τους συντελεστές αναθεώρησης (βλ. άρθρο 132 ν4412/2016).

5. ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Αναπροσαρμογή των Προϋπολογισμών Μελετών των υπό δημοπράτηση Έργων ώστε να συμβαδίζουν με την οικονομική πραγματικότητα.

6. ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Η κακή χρηματοδότηση των δημόσιων συμβάσεων δεν είναι κάτι καινούριο για τον κλάδο μας και φυσικά δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στην έγκαιρη υλοποίησή τους. Ο δημόσιος τομέας οφείλει να τηρεί τις δικές του συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που στήριξαν έμπρακτα την χώρα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και όχι μόνο, και να μετατραπεί από έναν «κακοπληρωτή πελάτη» σε έναν «αξιόπιστο πελάτη».

 

για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα