Επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον υπουργό Υποδομών για τις προδιαγραφές αδρανών υλικών

Η απόφαση,  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4767 Β/2022 σε εφαρμογή του άρθρου 152 του Ν. 4938/2022, επιχειρεί να προσδιορίσει ένα σαφή τρόπο υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής Δημόσιων Έργων, πλην όμως, κατά την εφαρμογή της  ανακύπτουν ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, αναφέρει η Ένωση στην επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Κύριοι υπουργοί,

Η πρόσφατη απόφασή σας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4767 Β/2022 σε εφαρμογή του άρθρου 152 του Ν. 4938/2022, επιχειρεί να προσδιορίσει ένα σαφή τρόπο υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής Δημόσιων Έργων, πλην όμως, κατά την εφαρμογή της ανακύπτουν ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, ήτοι:

Α. Παρατηρήσεις που αφορούν στο άρθρο 1 -Τρόπος υπολογισμού αξίας ασφάλτου:

• Στην παρ.1.α.του άρθρου 1 προσδιορίζεται ο ιστότοπος (http://oil.gge.gov.gr) από τον οποίο θα λαμβάνεται η τιμή της ασφάλτου που θα προκύπτει από τη μέση εξαγόμενη τιμή του ημερήσιου δελτίου Τιμών Διυλιστηρίου της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κατά την ημέρα της ενσωμάτωσης του ασφαλτομίγματος στο έργο.

Σημειώνεται ότι κατά την παραπομπή στο συγκεκριμένο ιστότοπο δύνανται να εμφανιστούν δύο διαφορετικές ημερήσιες τιμές ασφάλτου , προερχόμενες από τα διυλιστήρια της Ν. Ελλάδος (ΕΛ.ΠΕ. και Motor Oil) και μια τιμή για το διυλιστήριο της Β. Ελλάδος. Χρήζει διευκρινίσεως ο τρόπος εξαγωγής της μέσης τιμής.

•Στην παρ. 5 του άρθρου 1 αναφέρεται ότι η προϋπολογισθείσα αξία της ασφάλτου που θα αποζημιώνεται απολογιστικά θα αφαιρείται από το άρθρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80, ΑΘΗΝΑ | 23 ASKLIPIOU str. GR 106 80, ATHENS E: info@pedmede.gr | T: +30 210 3614978 | F: +30 210 3641402 | W: www.pedmede.gr της αντίστοιχης εργασίας του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμή τού υλικού που ίσχυε κατά τον χρόνο δημοπράτησης του έργου. Χρήζει διευκρινίσεως η έννοια της εγκεκριμένης τιμής τού υλικού, καθόσον δεν υφίσταται τοιαύτη.

• Στη συνέχεια στην ίδια παράγραφο αναφέρεται η σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ και ΑΠΕ προκειμένου να μειωθεί η συμβατική τιμή του σχετικού άρθρου κατά το ποσό της αξίας του υλικού. Ασάφεια διαπιστώνεται στην αντιμετώπιση του ενδεχόμενου πρόσθετου κόστους καθώς και την ενσωμάτωσή του κατά τη σύνταξη του ΑΠΕ, καθώς λαμβάνοντας υπόψιν το Ν.4412/2016 και πιο συγκεκριμένα την παρ.1 του άρθρου 126, την παρ.10 του άρθρου 154 και τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 156, οι οποίες αναφέρουν αντίστοιχα τα ανώτερα όρια απολογιστικών (250.000,00€), πρόσθετων και πέραν της αρχικής σύμβασης απολογιστικών εργασιών (15%), συνολικής αύξησης του συμβατικού ανταλλάγματος (50%) και επί έλασσον δαπανών (20% και αθροιστικά 10%), δεν καθίσταται σαφές, αν αυτές οι διατάξεις εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψιν, ή αν εμπίπτουν στην εξαίρεση που αναφέρει το άρθρο 152 του ν. 4938/2022. Σε περίπτωση δε που δεν εμπίπτουν, δέον όπως διευκρινιστούν οι ισχύοντες κανόνες σύνταξης ΑΠΕ.

-Επίσης, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει προβλεφθεί ο τρόπος υπολογισμού της ασφάλτου, που εμπεριέχεται στα ασφαλτικά γαλακτώματα, απολογιστικά, δεδομένου ότι γι΄αυτά δεν υφίσταται μελέτη σύνθεσης που να προσδιορίζει τη ποσότητα. Η μόνη αναφορά βρίσκεται τις αναλύσεις τιμών ΠΤΠ Α-201.

Β. Παρατηρήσεις που αφορούν στο άρθρο 2 – Τρόπος υπολογισμού αξίας του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)

Στην παρ. 1α του άρθρου 2 αναφέρεται ότι «Η τιμή του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) εξάγεται από την αναγραφόμενη τιμή του φορολογικού παραστατικού κτήσης του υλικού από τον ανάδοχο υπό τον όρο της ενσωμάτωσής του στο έργο…», διαδικασία που συνάδει με τον υπολογισμό της αξίας των υλικών αυτών απολογιστικά.

Όμως στην παρ. 1β του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι «…Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισμό της τιμής του ίδιου υλικού του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα αποτελούν
τεκμήριο για τον κανονισμό τιμών…», διάταξη που κατά τη γνώμη μας, έρχεται σε αντίφαση με τα διαλαμβανόμενα στην προαναφερομένη παρ. 1α. Χρήζει διευκρινίσεως η έννοια των ανωτέρω διατάξεων για να τύχουν ορθής εφαρμογής.

Γ. Παρατηρήσεις που αφορούν στο άρθρο 3- Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την εκτέλεση των εργασιών ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80, ΑΘΗΝΑ | 23 ASKLIPIOU str. GR 106 80, ATHENS E: info@pedmede.gr | T: +30 210 3614978 | F: +30 210 3641402 | W: www.pedmede.gr

• Στην παρ. 3α(ii) του άρθρου 3 αναφέρεται ότι τα νόμιμα αποδεικτικά προμήθειας ασφάλτου ή ασφαλτομίγματος, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο θα πρέπει να αφορούν σε ημερομηνία προγενέστερη της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας.

Όμως, ειδικά για την άσφαλτο το συναφές δελτίο αποστολής του ασφαλτομίγματος εκδίδεται την ίδια μέρα που θα εκτελεστεί και η εργασία, και ως εκ τούτου προτείνεται να γίνει αποσαφήνιση του όρου περί ημερομηνίας φορολογικού στοιχείου ανά υλικό.

• Τέλος, και για την περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος επιλέξει την πληρωμή της αξίας των ως άνω υλικών απολογιστικά προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 6 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 2, αντιστοίχως, ως εξής: “Εργασία που περιλαμβάνει απολογιστική πληρωμή ασφάλτου, πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) ή πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας HDPE) υπόκειται σε αναθεώρηση για το διάστημα από 1η-1- 2022 έως την 6η-12-2022, μειωμένη σύμφωνα με το σχετικό ΠΚΤΜΝΕ μείωσης αξίας του άρθρου, για τον υπολογισμό αξίας του υλικού, η αξία του οποίου αποζημιώνεται απολογιστικά” ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τη μερική αναθεώρηση του άρθρου ως προς το υπόλοιπο, πέραν της αξίας της ασφάλτου. Κατόπιν των ανωτέρω και για την ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή της αποφάσεώς σας, παρακαλούμε για την άμεση έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου που θα ρυθμίζει τα προπεριγραφόμενα θέματα».

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα