Επιστολή προς Υπουργό Εθνικής Άμυνας & Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) Γ’ΣΣ 737 ΔΣΕ με θέμα: Απαράδεκτη χρήση πρόσθετων κριτηρίων επιλογής για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων στη διακήρυξη έργου

ΠΕΣΕΔΕ: Επιστολή προς Υπουργό Εθνικής Άμυνας & Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) Γ’ΣΣ 737 ΔΣΕ με θέμα: Απαράδεκτη χρήση πρόσθετων κριτηρίων επιλογής για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων στη διακήρυξη του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ1, Κ2, Κ3 ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ4 ΜΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ Ο.Τ.2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κύριε Διευθυντά,

Κατόπιν διαμαρτυρίας μελών μας, Συνδέσμων Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, λάβαμε γνώση την διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ1, Κ2, Κ3 ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ4 ΜΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ Ο.Τ.2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ»

Επειδή,

  • Το συγκεκριμένο έργο δεν παρουσιάζει χρηματοδοτικές ανάγκες, κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες, που να δικαιολογούν αυξημένη τεχνική ικανότητα, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
  • Το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.4412/2016, το άρθρο 18 προβλέπει ρητά την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες ισχύουν ανεξαρτήτως του είδους ή της αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, εκτός των άλλων, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν:

α) Να αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. β) Να ενεργούν με διαφάνεια.

γ) Να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας

ζ) Να τηρούν την αρχή της ελευθερίας του ανταγωνισμού.

ι) Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.

  • Έχει κριθεί (ΕΑ ΣτΕ 408/2011, 718/2012) ότι από τις διατάξεις του ν. 3669/2008, που, περί Μ.Ε.ΕΠ., που εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά και από τον λόγο υπάρξεως του ΜΕΕΠ, προκύπτει ότι η εγγραφή εργοληπτικής επιχειρήσεως σε τάξη και κατηγορία έργων του ΜΕΕΠ δημιουργεί, κατ’ αρχήν, τεκμήριο ικανότητάς της για την ανάληψη αντιστοίχων έργων. Και ναι μεν, προκειμένου για έργα με ιδιαίτερο χαρακτήρα, δηλαδή έργα μη συνήθους είδους ή πολύπλοκα, είναι, κατά νόμο, δυνατόν να προστίθενται, κατ’ εξαίρεση, στην οικεία διακήρυξη και ιδιαίτεροι όροι, προσαρμοσμένοι στην, κατά την ως άνω έννοια, ιδιαιτερότητα του έργου, η προσθήκη, όμως, των όρων αυτών πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, με αναφορά των συγκεκριμένων λόγων για τους οποίους το έργο δεν μπορεί να αναληφθεί, εν όλω ή εν μέρει, από οποιαδήποτε εργοληπτική επιχείρηση, εγγεγραμμένη στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία έργων του ΜΕΕΠ, αλλά πρέπει, κατ’ εξαίρεση, να αναληφθεί από επιχείρηση με ιδιαίτερες τεχνικές ικανότητες ή συγκεκριμένη εμπειρία. Μόνο με την ειδική αυτή αιτιολόγηση μπορεί να δικαιολογηθεί ο περιορισμός του κύκλου των ανταγωνιζομένων επιχειρήσεων, τον οποίο συνεπάγεται η προσθήκη των εν λόγω ειδικών όρων, καθώς και οι εντεύθεν κίνδυνοι έμμεσου προσδιορισμού συγκεκριμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, μόνες αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού στο οικείο πεδίο, δύνανται να αναλάβουν το έργο.
  • Έχει εκδοθεί η με αριθμό 13 κατευθυντήρια Οδηγία – απόφαση 303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την οποία : «Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων πρέπει να τηρούνται βασικές αρχές που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής κάθε είδους άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων. Ενδεικτικά, τα κριτήρια επιλογής πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν αναδόχους που θα εκτελέσουν αποτελεσματικά την υπό ανάθεση σύμβαση, πχ οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις δεν πρέπει να ορίζονται σε δυσανάλογα υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να αποκλείονται αυτόματα οικονομικοί φορείς, κατά τα λοιπά απόλυτα κατάλληλοι.»

Συμπερασματικά, η αναθέτουσα αρχή κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας για τη χρήση πρόσθετων κριτηρίων επιλογής, δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη της τις προϋποθέσεις και τους όρους που οι διατάξεις περί ΜΕΕΠ/ΜΗΕΕΔΕ θέτουν για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, η υπέρβαση των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.

 Κύριε Διευθυντά,

Είναι σαφές ότι οι επίμαχοι όροι, που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης, παραβιάζουν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας, νοθεύουν ευθέως τον ανταγωνισμό και κατευθύνουν τον διαγωνισμό σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Το συγκεκριμένα έργο αποτελεί έργο κατασκευής κτηρίων χωρίς ουδεμία κατασκευαστική ιδιαιτερότητα. Η χρήση πρόσθετων αυξημένων κριτηρίων επιλογής από αυτά που προσδιορίζει το Μητρώο (ΜΕΕΠ/ΜΗΕΕΔΕ) οδηγεί στον περιορισμό του κύκλου των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων και στον έμμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες μόνες αυτές δύναται να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Η μόνη διαδικασία που διασφαλίζει την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου και ταυτόχρονα το αδιάβλητο των διαδικασιών ανάθεσης είναι ο ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός χωρίς αποκλεισμούς και καμία άλλη.

Η Ομοσπονδία μας, Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) διαμαρτύρεται έντονα για την μεθόδευση χρήσης των ως άνω απαράδεκτων όρων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και απαιτεί την τροποποίηση της διακήρυξης και την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, για να εξασφαλισθεί ο υγιής ανταγωνισμός και το Δημόσιο συμφέρον, αλλά και η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Παραμένουμε στην διάθεσή Σας.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα