Εκπόνηση μελετών αντιστήριξης πρανών ρεμάτων – Διαγωνισμός από τη Περιφέρεια Αττικής

Στοιχεία για το διαγωνισμό του έργου : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΕΤΗ 2022-2024)» προϋπολογισμού: 600.000,00  € (πλέον  Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)

248.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
74.400,00 € για μελέτη κατηγορίας  (16) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
98.139,13 € για μελέτη κατηγορίας (08) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
62.000,00 € για μελέτη κατηγορίας (27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
99.200,00 € για μελέτη κατηγορίας (21) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και ΕΡΕΥΝΕΣ
και 78.260,87 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η συμφωνία πλαίσιο αφορά σε εκπόνηση μελετών για έργα άρσης καταπτώσεων/φθορών πρανών ρεμάτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και άλλες βοηθητικές/παρελκόμενες τεχνικές εργασίες προς αυτό.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία λήξης της Προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 5η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 03.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής    ύψους 12.000,00 Ευρώ και χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του που κατά το άρθρο 97 του ν. 4412/2016, ορίζεται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η Διακήρυξη και τα τεύχη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.patt.gov.gr),
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί με μέριμνα της Δ/νσης  Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

TΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜHΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα