ΕΑΑΔΗΣΥ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σε συνέχεια της παρ. 1 β του άρθρου 142 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και της έναρξης ισχύος από 01/09/2021 της διάταξης του άρθρου 138 του ως άνω νόμου, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 372 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τη δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, έχουν προσαρμοστεί αντιστοίχως οι όροι των υποδειγμάτων των διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ειδικότερα τροποποιήθηκαν

1. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

2. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

3. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ),

4. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 6 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

5. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 6 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής,

6. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 3.4 των υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ,

7. Το άρθρο 5.6 («Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση ….. εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.») του Υποδείγματος διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών άνω των ορίων από Περιφέρειες μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,

8. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 3.4 του Υποδείγματος Διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Δείτε τα νέα υποδείγματα και πρότυπα διακηρύξεων εδώ (Μενού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ –> ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ)

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα