Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. : “Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας”

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ “ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ISO 37001:2016”

Στις 31 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προβλεπόμενη επιθεώρηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προκειμένου για τη λήψη Πιστοποίησης ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης ISO 37001:2016 «Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας» (Anti-briberymanagementsystem) με ισχύ τριών (3) ετών.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την πρώτη Ανεξάρτητη Αρχή, αλλά και τον πρώτο δημόσιο φορέα του κεντρικού κρατικού τομέα στη Χώρα, που έχοντας ήδη εκκινήσει και ολοκληρώσει ιδία πρωτοβουλία τις διαδικασίες για την λήψη Πιστοποιητικού ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (7 Δεκεμβρίου 2021), συνεχίζει έτι περαιτέρω την πρωτοβουλία αυτή εξειδικεύοντας αυτήν την φορά την προσαρμογή της Αρχής στις θεμελιώδεις αρχές για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Το πρότυπο ISO 37001:2016 αποτελούσε πρώτιστη προτεραιότητα της Αρχής, όπως εξάλλου και το πρότυπο ISO 9001:2015, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η πλήρης διαφάνεια των διαδικασιών αυτής. Πλέον, το πρότυπο αυτό θα αποτελεί ένα εργαλείο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του συνόλου του προσωπικού της Αρχής στο πλαίσιο των μνημονίων συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που προασπίζονται την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Τέλος, το προσωπικό θα αποκτήσει χρήσιμη τεχνογνωσία, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει στον έλεγχο και την εποπτεία της ακεραιότητας αναθετουσών αρχών και φορέων.

Στο πλαίσιο του προτύπου αυτού, το Συμβούλιο της Αρχής ενέκρινε την «Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας» και την «Πολιτική Δώρου και Φιλοξενίας προς τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τους Υπαλλήλους της Αρχής και από την Αρχή προς Τρίτους», καταδεικνύοντας εμπράκτως την καθολική δέσμευση (commitment) και προσήλωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις αρχές και απαιτήσεις και του ISO 37001:2016.

Ουσιαστικά, πρόκειται για τις θεμελιώδεις γενικές αρχές, κατά ISO 37001:2016, στις οποίες στηρίζεται η πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, ενώ σύμφωνα με αυτές, απαιτείται από όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., τους συνεργάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με τα οποία συνεργάζεται η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., να συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική, χωρίς ουδεμία εξαίρεση. Για τούτο τον λόγο, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εφαρμόζει τις απαραίτητες, κατά ISO 37001:2016, διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας (DueDiligence), τόσο στις εσωτερικές της διαδικασίες (αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων προσωπικού κ.ά.), όσο και στις σχέσεις της με προμηθευτές, συνεργάτες, και εν γένει συναλλασσόμενους με την Αρχή, φορείς.

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πιστεύει ακράδαντα πως η λήψη της πιστοποίησης για το ISO 37001:2016 ενισχύει αφενός την παρουσία και τη θέση της στο εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι των δημοσίων συμβάσεων, τόσο μέσω του υψηλών προδιαγραφών του προσωπικού και των στελεχών αυτής, όσο και μέσω των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών, αφετέρου την ετοιμότητά της να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες διοικητικές προκλήσεις για τις δημόσιες συμβάσεις και στις προκλήσεις για περαιτέρω συνδρομή στον αγώνα κατά των φαινομένων κακοδιοίκησης και συνακόλουθα διαφθοράς.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας συνιστά για την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αφενός την αφετηρία για πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφάνεια στον ευαίσθητο τομέα των δημοσίων συμβάσεων, αφετέρου το πλαίσιο για πολιτικές και υπηρεσίες υπό το πνεύμα ενός σύγχρονου συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας έτσι στον μετασχηματισμό της Αρχής σε μία κρατική οντότητα πλήρως ταυτισμένη με τις Αρχές της Διαφάνειας και της Ακεραιότητας στις δημόσιες συμβάσεις, ενώ ταυτόχρονα σκοπείται η συνολική ευαισθητοποίηση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με τις εν λόγω αρχές στον τομέα αυτόν.

Τα άμεσα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή των δύο αυτών πιστοποιήσεων (ISO 9001:2015 &ISO 37001:2016) για την Αρχή είναι τα ακόλουθα:

  • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης τρίτων προς την Αρχή και, συνακόλουθα, της φερεγγυότητας και της φήμης αυτής.
  • Εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης και αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση φαινομένου της δωροδοκίας, καθώς θα είναι εφικτή η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για τη μείωση του κινδύνου δωροδοκίας, τόσο στην ίδια την Αρχή όσο και σε Αναθέτουσες Αρχές και Φορείς, υπαγόμενοι στην ελεγκτική της αρμοδιότητα, ως φορείς του συστήματος δημοσίων συμβάσεων.
  • Καταγραφή διαδικασιών και, συνακόλουθα, δυνατότητα λήψης βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων, βάσει μετρήσιμων δεδομένων, οι οποίες –αν μη τι άλλο– οδηγούν σε μείωση του διοικητικού κόστους.
  • Συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής.

Δείτε το Πιστοποιητικό ISO 37001:2016.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα