Δήμος ΒΕΡΟΙΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας»

Τα τευχη δημοπράτησης βρίσκονται στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ.συστηματος 186096

 1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού365.377,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α).
 2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 71335000-5, Κωδικός NUTS: EL 521
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον αρ συστήματος 186096
 4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 17.02.22 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00 π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφορών την ίδια ημέρα και ώρα 09:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
 5. Διαδικασία-Κριτήριο ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν4412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ 2 και 3 του Ν4412/16 και με το άρθρο 13 και 21 της διακήρυξης.
 6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα

 • πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες)
 • πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες)
 • πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών έργων)
 • πτυχίο Α’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 14 (Ενεργειακές Μελέτες)
 • πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες)
 • πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογικές μελέτες και έρευνες)
 • πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
 • πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 22 (Εδαφοτεχνικές μελέτες)
 • πτυχίο Γ’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 23 (Γεωλογικές Μελέτες)
 • πτυχίο Α’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 24 (Δασικές Μελέτες)
 • πτυχίο Β’ τάξης & άνω στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

και επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη.

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (54.280,00€), θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 17-06-2023.
 1. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64/7412.002 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου και προέρχεται από Πρόγραμμα Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας- Τεχνική Βοήθεια», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και ορίζονται στη διακήρυξη και τμηματικές προθεσμίες
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα