Δήμος ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: (1) Επιστημονικού Συνεργάτη

Ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε ζητήματα τεχνικά που αφορούν το Δήμο Πύδνας-Κολινδρού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, ιδιαίτερα σχετιζόμενα με θέματα που αφορούν υδραυλικά έργα και το περιβάλλον.
Ο Επιστημονικός Συνεργάτης θα υπόκειται ιεραρχικά στον Δήμαρχο και τα καθήκοντα που θα ασκεί θα είναι επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Το συμβουλευτικό έργο του θα απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του. Θα παρέχει υπηρεσίες μέσα στο κύκλο των γνώσεών του, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς του, ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, Κ.Καραμανλή 38, Τ.Κ.Αιγίνιο Πιερίας. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με έναρξη την 03-02-2022 και λήξη την 09-02-2022.

  Ανακοίνωση πρόσληψης.pdf
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα