Δήμος ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση Σύμβασης Κατασκευής του Έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» (αρ. Μελέτης 38/2018), με προϋπολογισμό 2.822.580,65 € (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ & ΟΕ , Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση)

 • Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και από ίδιους πόρους του Δήμου.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (2.807.435,63 €) ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (2.265.827,47)  & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ υπό πίεση (541.608,15 €) όπως ειδικότερα περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και α/α  Ηλ/κού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 186682
 • Η καταληκτική ημερομηνία ηλ. ανάρτησης των προσφορών είναι η Δευτέρα 03/03/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.
  • Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23710 25192 και 23710 25196, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κυπριώτης Ιωάννης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
  • Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου διανομής του νερού για το σύνολο της έκτασης στην οποία αναπτύσσεται ο οικισμός καθώς επίσης και στην αποκατάσταση των δικτύων ΟΚΩ αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων του οικισμού Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου.

Συνημμένα παρακάτω τα Τεύχη:

 1. H με αρ. Πρωτοκ. Φ6στ/398/27-01-2022 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,
 2. Η με αρ. Πρωτοκ. Φ6στ/399/27-01-2022 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας,
 3. Τεύχη του Διαγωνισμού: τεχνική εκθεσηπεριγραφικό τιμολόγιοπροϋπολογισμός
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα