Δήμος Πέλλας: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Ανάπλαση των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Δ.Κ. Πέλλας μέσω των οδών Αναγεννήσεων και Μεγ. Αλεξάνδρου, προϋπολογισμός 499.224,00€

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπλαση των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Δ.Κ. Πέλλας μέσω των οδών Αναγεννήσεων και Μεγ. Αλεξάνδρου – Υποέργο 1: Ανάπλαση της περιοχής της Αρχαίας Κρήνης”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1. Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΥ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝAΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 499.224,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με CPV: 45233260-9 και 45316110-9.

2. Ο κωδικός Ο.Π.Σ. (MIS) του έργου είναι 5066793.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας www.giannitsa.gr.

4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 26/04/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού είναι η 3/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ.

5. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

9. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

10. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
   10.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, στην κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4412/2016,υπο τις προϋποθέσεις του άρθρου 73 παρ.1 & 3 του N.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
   10.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
   10.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.

12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πενήντα δυο ευρώ (8.052€) χρόνου ισχύος δεκατεσσάρων (14) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

13. Το έργο αποτελεί το Παραδοτέο 3.1.1 της πράξης «Enhancing the cross border wine experience for local development» και ακρωνύμιο «wine-up» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» με  συγχρηματοδότηση από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και εθνικούς πόρους.

14. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2021ΕΠ40860004.

15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Πέλλας με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα