Δήμος Ορεστιάδας: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο Επισκευή της Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών, προϋπολογισμός 665.000,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ορεστιάδας διακηρύττει ότι την 16η του μηνός Μαίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δήμο Ορεστιάδας, θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ “ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ” ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 665.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕ 572, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 403.450,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά) και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 129.321,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 1/2022 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας, ανέρχεται στο ποσό των 536.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 665.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.orestiada.gr).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 403.450,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά) και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 129.321,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 10.725,81 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ορεστιάδας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 16/07/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Υποδομών – ΠΔΕ με ΣΑΕ 572 και Κ.Α. 64.7336.01 (κωδικός αριθμός έργου του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο: Δήμο Ορεστιάδας, αρμόδιος υπάλληλος: Σκερλετίδου Αικ.(τηλ.: 2552350347) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας (τηλ.: 2552350360), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περίληψη διακήρυξης

Προκήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Έγκριση τεύχους δημοπράτησης

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής

Τεχνική Περιγραφή

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Προμέτρηση

ΦΑΥ

ΦΑΥ Παράρτημα

ΣΑΥ

ΣΑΥ Παράρτημα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα