Δήμος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: Διακήρυξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 396.428,00 € με ΦΠΑ 24%

Διαγωνισμός Προμήθειας Μέσω ΕΣΗΔΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» Στο Πλαίσιο Της Πράξης EXTROVERT ROADS Του INTERREG IPA CBC Programme “Greece-Albania 2014-2020” (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 07/02/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00)

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων μηδενικής και μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης στους οικισμούς: Άγιος Αθανάσιος της Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης, Tσερνιάς της Τ.Κ. Κλειδίου, Αλαταριά και Βελανιδιά της Τ.Κ. Μεσοπύργου (CPV 34991000-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 396.428,00 € με ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από εθνικούς πόρους (15%) μέσω του ΠΔΕ  – «Interreg IPA CBC Programme “Greece-Albania 2014-2020”» – Πράξη «MUNICIPAL ROADS RESTORATION TO ELIMINATE ISOLATION OF MOUNTAINOUS AND DISADVANTAGED REGIONS».

Προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα για το σύνολο της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και στα μέλη ενώσεων οικονομικών φορέων του άρθρου 25 ν.4412/2016, που πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί στη διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 07/02/2022, ώρα 13:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τρίτη 08/02/2022, ώρα 11:00 πμ.

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα κληθεί να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει πλήρως τον προσφερόμενο εξοπλισμό στην τελική του θέση και σε θέση καλής λειτουργίας εντός δύο (2) μηνών από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο https://gkaraiskakis.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο διαγωνισμός έλαβε τον συστημικό αριθμό 151612.

Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα του Δήμου στην Άνω Καλεντίνη Άρτας, τηλ. 2681360811, email: info[at]gkaraiskakis.gr.

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022/S 002-002314
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2022
 με όλα τα παραρτήματά της (ΑΔΑΜ: 22PROC009895790)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ σε επεξεργάσιμη μορφή:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI_ΕΕΕΣ (.xml)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (.doc)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (.doc)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (.doc)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: Ρ1Χ1Ω9Ξ-Ξ3Φ)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα