Δήμος ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ», 370.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 10 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο:
«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ».


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 295.692,74. € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 41/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται στο ποσό των 298.387,10 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 370.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%).


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) με ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.farkadona.gr.


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., για έργα κατηγορίας Α2τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς καθορίζονται ως ελάχιστες απαιτήσεις, τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.


Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (5.967,74) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ.


Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 10-12-2022. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.


Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις


Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ055 και από ιδίους πόρους της Δήμου. Φαρκαδόνας από τον Κ.Α. 64-7331.003 του έτους 2022.


Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας Τα έξοδα δημοσίευσης θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο του υπόψη έργου, µετά την ανάδειξή του και πριν την πληρωμή προς αυτόν του 1ου Λογαριασμού και σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού από τον Δήμο Φαρκαδόνας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Φαρκαδόνας, αρμόδιοι υπάλληλοι Παπαϊωάννου Ευδοκία (τηλ.: 2433350020) και Παναγιώτης Ράδος (τηλ.: 2433350019), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Προκήρυξη[ ]2852 kB
espd[ ]59 kB
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ[ ]949 kB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ[ ]40 kB
ΕΣΥ[ ]1148 kB
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ[ ]358 kB
Σ.Α.Υ[ ]984 kB
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ[ ]286 kB
ΦΑΥ[ ]259 kB
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα