Δήμος ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων 360.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ

προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού εκτιμώμενης αξίας 360.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α24%.

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος .Άργους Ορεστικού Οδός: Διοικητηρίου 35, Ταχ.Κωδ.:52200, Τηλ.: 2467351323, Telefax: 2467351346., E-mail:info@argosorestiko.gr, Ιστοσελίδα: www.argosorestiko.gr

2) Κωδικός CPV:

Α/Α Είδος CPV
1 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 42912300-5
2 Κατασκευαστικές εργασίες 45000000-7
3 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 45300000-0
4 Εξοπλισμός τηλεμετρίας 32441000-6

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.argosorestiko.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λαμβάνουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο τεχνικών υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

4) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες

5) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

6) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

  • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  27/12/2022 ημέρα Δευτέρα
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/12/2022 ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00 μ.μ.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών07/02/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 11/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 149536

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

8) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

9) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. . 63.7135.001 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021.

10) Διάρκεια Σύμβασης : Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με διάρκεια σύμβασης δώδεκα (12) μηνών ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας. Ο χρόνος επίδειξης ορθής λειτουργίας της νέας προμήθειας και θέση σε αποδοτική λειτουργία (Προσωρινή παραλαβή προμήθειας) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έντεκα (11) μήνες. Την προσωρινή παραλαβή της νέας προμήθειας ακολουθεί δοκιμαστική περίοδος ενός (1) μήνα.

11) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και της προβλεπόμενης εργοστασιακής εγγύησης, για την εγγυημένη – διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών – καλή λειτουργία της συνολικής προμήθειας, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας  για τα προσφερόμενα είδη χωρίς το Φ.Π.Α. Απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016.

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

13) Ειδικοί όροι: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει  την χαμηλότερη τιμή. Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τους ελέγχους λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο εγκατάστασης της προμήθειας, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις μετακινήσεις, τις ανυψώσεις, την κατασκευή, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή.

14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.argosorestiko.gr. Επίσης η προκήρυξη της διακήρυξης απεστάλη στις 20/12/2021 στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στις 24/12/2021 με αρ. προκήρυξης στην EES 2021/S 250-659969

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

Πατήστε εδώ να δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου του διαγωνισμού

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα