Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ:Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων, με προϋπολογισμό 860.557,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων”

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου “Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων” (2ο, 3ο Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων), (α.μ. 150/2021), εκτιμώμενης αξίας 693.997,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 185960) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2022 (26/01/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:35

Τεύχη δημοπράτησης 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα