Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ., για την στελέχωση της Επιτροπής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ 89810 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου, επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης»

πηγή: ΟΑΚ ΑΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 3 του Ν. 4138 (ΦΕΚ τ. Α’ 72/19-03-2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» περί συστάσεως του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

2. Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013) απόφασης “Πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία»”.

3. Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013) απόφασης “Έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»”.

4. Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/632/2/443/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-2013) απόφασης “Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)”.

5. Της υπ΄ αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 (19-12-2013) απόφασης “Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)»”. (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ1-6ΣΤ).

6. Του άρθρου 22 του Ν. 4519 (ΦΕΚ τ. Α’ 25/20-02-2018) περί τροποποίησης του σημείου i) της περίπτωσης β’ της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α’72)

7. Του άρθρου 64 «Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε.» του Ν. 4663 (ΦΕΚ τ. Α 30/12-02-2020) περί τροποποίησης του στοιχείου α’ της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν.4138/2013 (Α’72).

8. Της υπ΄ αριθ. Δ4δ/80348 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 234/01-04-2020) Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε)»

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του Ν.4412/2016.

2. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

3. Τη με αρ. πρωτ. Δ11/οικ82 /28-03-2018 Εγκύκλιο 6 της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών περί διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του Μη.Μ.Ε.Δ. (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο).

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ19/οικ.3385/Φ.Αμαρίου / 25-11-2019 απόφαση του κ Υπουργου ΥΠΟ. & ΜΕ. περί ορισμού Αποφαινόμενων Οργάνων (Αναθέτουσας ΑρχήςΠροϊσταμένης Αρχής-Διευθύνουσας Υπηρεσίας) κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου, επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης», εκτιμώμενης αξίας 3.870.967,74ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: ΨΠΣΑ465ΧΘΞ-0ΗΨ)

5. Τη με αρ. πρωτ. 4659/04-05-2020 Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης κατασκευής έργου του θέματος. (ΑΔΑΜ:20PROC006649455)

6. Τη με αρ. πρωτ. 4664/04-05-2020 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 89810 για τη σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης κατασκευής έργου του θέματος.(ΑΔΑΜ: 20PROC006650046)

7. Το με αρ. πρωτ. 4685/05-05-2020 έγγραφο Ο.Α.Κ. Α.Ε. περί Δημοσιοποίησης Στοιχείων Σύμβασης του έργου του θέματος προς το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υ.ΥΠΟ & ΜΕ. με κοινοποίηση στον δικαιούχο του έργου Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Υ..ΛΙ.Κ.Υ.

8. Το από 07-05-2020 μην. ηλεκτ. ταχυδρομείου του Τμήματος Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υ.ΥΠΟ & ΜΕ με αρ. πρωτ. εισερχ. Ο.Α.Κ. Α.Ε. 4833/07-05-2020 σύμφωνα με το οποίο ολοκληρώθηκε η ανάρτηση με θέμα «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου, επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης».

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4845/07-05-2020 απόφαση Δ/ντος συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε. περί ορισμού Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ. για την στελέχωση της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού του εν λόγω έργου

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε

Τη διενέργεια διαδικασίας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ που πρόκειται να διεξαχθεί από την οριζόμενη με την υπ’ αρ. πρωτ. 4845/07-05-2020 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε. Επιτροπή Κλήρωσης που αποτελείται από τους:

1. κ. Ευστράτιο Μηλιδάκη, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στη Δ/νση Διοικητικών Ο.Α.Κ.Α.Ε. ως πρόεδρος, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος Χρήστης του συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ.

2. κ. Αντρέα Ιγγλεζάκη, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στη Δ/νση Υδραυλικών Ο.Α.Κ. Α.Ε.ως μέλος.

στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. / Γολγοθάς 2 – Όαση Βαρυπέτρου, την Τρίτη 12-05-2020 και ώρα 10.00 π.μ., με σκοπό την ανάδειξη τεσσάρων (4) τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) της περίπτωσης η’ της παραγράφου 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι θα στελεχώσουν την Επιτροπής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ 89810 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου, επέκταση κεντρικού αγωγού άρδευσης»

κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών και σύμφωνα με το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» του Ν.4412/2016, παράγραφος 8β’.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα