Διακήρυξη Προμήθειας Τροχοφόρου Υδραυλικού Εκσκαφέα (Τσάπα) Για Τις Ανάγκες Της ΠΕ Κοζάνης

Διακήρυξη προμήθειας Τροχοφόρου Υδραυλικού Εκσκαφέα (Τσάπα) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Αρ. Διακ.: 06/2023

α/α ΕΣΗΔΗΣ: 188838

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Α/Α 188838).

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση

γ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL):

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 9789 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα 073.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  49083/07-04-2021 (ΑΔΑΜ21REQ009319222, ΑΔΑ ΩΓΓ17ΛΨ-ΠΝ4) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 1806 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής. Ενώ για το 2023 έγινε η αριθ. 6953/13-01-2023 (ΑΔΑ Ω3ΦΨ7ΛΨ-3Υ2) Δέσμευση Πίστωσης έτους 2023.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Κατηγορία Τομέας Συμβάσεις Προμηθειών – Υπηρεσιών.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια μηχανήματος έργου τροχοφόρου εκσκαφέα, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, δηλαδή μηχανήματα έργου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν καλύπτοντας όλο το εύρος των εργασιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης, στην προσπάθεια της να συμβάλει άμεσα στην βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους (αντιμετώπιση πλημμυρών, πυρκαγιών, κατολισθήσεων, αποχιονισμός, καθαρισμός ρεμάτων κ.λ.π).

-Η Διακήρυξη προμήθειας Τροχοφόρου Υδραυλικού Εκσκαφέα (Τσάπα) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (σε μορφή pdf)

-Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή docx)

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα