Διακήρυξη διαγωνισμού με θέμα Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Από Τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά από την υπ αριθμ.180/2022 (ΑΔΑ 66ΔΣ7Λ6-8Τ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το 3ο υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών με τίτλο : «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2 πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα) Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων», με κωδικό ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση κοινωνών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έως του ποσού των 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής» Α/Α 155652/CPV : 34115200-8

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται να είναι ο συντομότερος δυνατός και μέχρι τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα περίληψη διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64233/2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2453/τ.Β΄/09-06-2021) « Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Eθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και δείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα