Διαγωνισμός για συντήρηση – επισκευή – εγκατάσταση «έξυπνων» σηματοδοτών Δήμου Καλαμαριάς

Ο Δήμος  Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρησητηλεπιτήρηση αποκατάσταση ζημιών, τροποποίηση α) εγκαταστάσεων σηματοδοτών και β) «έξυπνων» (φωτοβολταϊκών) σηματοδοτών και φωτιζόμενων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, αρμοδιότητας του Δήμου Καλαμαριάς για ένα έτος, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 85.919,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με CPV: 50232200-2.

Προσφορές υποβάλλονται Προσφορές μπορεί να υποβληθούν για ένα ή και για τα δύο τμήματα, στα οποία υποδιαιρείται η σύμβαση, χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν στον ίδιο προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν για το σύνολο των εργασιών του κάθε τμήματος και τη συνολική ποσότητα της κάθε εργασίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος (Αρ. Συστ. 181966).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19η -02-2023 και ώρα 15:00,μετά την παρέλευση της οποίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,  από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23η-02-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και δείτε τον διαγωνισμό.

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα