Διαγωνισμός για έργο δικτύου αποχέτευσης στη Θάσο

Ο δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤHΣ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 4.500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου
Στοιχεία επικονωνίας:
Οδός   :  ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7
Τηλ.:    : +30 25930 24025
Telefax: +30 25930 22104
E-mail  : tydeyath@deyathassou.gr
Ιστοσελίδα: https://www.thassos.gr
Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https://www.thassos.gr.

2. Κωδικός CPV: 45232420-2.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Ο σχεδιασμός του έργου  «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤHΣ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ»  περιλαμβάνει:
Τα τρία δίκτυα των αγωγών ελευθέρας ροής  αποτελούνται από τα εξής στοιχεία,
Το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο έχει συνολικό μήκος 10.500 m αγωγών διαμέτρου Φ200,  1.200 m αγωγών διαμέτρου Φ250,  200 m αγωγών διαμέτρου Φ315,  300 m αγωγών διαμέτρου Φ400 και 390 φρεάτια επίσκεψης και συμβολής.Το  δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων   περιλαμβάνει  990 φρεάτια με μηχανοσίφωνα και 4.950 m αγωγούς διαμέτρου Φ160.
Το εξωτερικό ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ– ΒΙΟΛOΓΙΚΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ    περιλαμβάνει ένα   αντλιοστάσιο και έναν  καταθλιπτικό αγωγό.
Ο καταθλιπτικός αγωγός K.KAL  αποτελείται από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100,   ονομαστικής πίεσης  PΝ= 10 kN/m2,  εξωτερικής διαμέτρου Φ160 και έχει μήκος 1285.00  m.
Το εξωτερικό ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ   ¨ΔΑΣΑΚΙ¨ & ΟΡΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥ– ΒΙΟΛOΓΙΚΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ περιλαμβάνει δύο  αντλιοστάσια και δύο καταθλιπτικούς αγωγούς.
Ο καταθλιπτικός αγωγός Κ.DAS εξωτερικής διαμέτρου Φ200 μήκους 1.271 m αρχίζει από το αντλιοστάσιο   Α4  στο κέντρο του συνοικισμού ¨ΔΑΣΑΚΙ¨ ΠΡΙΝΟΥ και καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α3 στην αποβάθρα ΠΡΙΝΟΥ.
Ο καταθλιπτικός αγωγός Κ.ΟΡΜ εξωτερικής διαμέτρου Φ250 μήκους 1.638  m αρχίζει από το αντλιοστάσιο  Α3 στην αποβάθρα ΠΡΙΝΟΥ και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 4.052.661,08  €  και 247.079,02 € αντίστοιχα  (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 9 %) που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 180.739,90 € (επιλέξιμες δαπάνες) σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Έγκυρη συμμετοχήΓια την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο ποσού ίσο με εξακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (663.169,85 €) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 150 του ν. 4412/2016.

11. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), ποσοστού 2% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της παρούσας.

12. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

13. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 6 Ιουνίου 2023 2022, ημέρα Τρίτη, τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 13 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ, και ειδικότερα από τη ΣΑ 2751 και τον ενάριθμο ΣΑ2023ΣΕ27510000 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Ταμείο Συνοχής. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την αρ. Α. Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1999/29-12-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ : 64Σ946ΜΤΛΡ-6ΧΚ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15-01-6100-002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης.

17. Σχετική η με αριθμ 2835/15.03.2023 θετική γνωμοδότηση προέγκρισης Δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».

18. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Διεύθυνση:  Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, ΤΚ: 11257 – Αθήνα
Τηλέφωνο:  + 213-2124700
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr/

19. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: tydeyath@deyathassou.gr.

Συνημμένα: 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΜΕΛΕΤΗ 1

ΜΕΛΕΤΗ 2

ΜΕΛΕΤΗ 3

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα