Διαγωνισμός – Αποκατάσταση λειτουργίας γεώτρησης ΤΟΕΒ Γουβών Π.Ε. Λακωνίας

Ηλεκτρονικός ανοιχτός, κάτω των ορίων, διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την πράξη:  «Αποκατάσταση λειτουργίας γεώτρησης ΤΟΕΒ Γουβών Π.Ε. Λακωνίας»

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Λακωνίας).

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η υλοποίηση της προμήθειας «Αποκατάσταση λειτουργίας γεώτρησης ΤΟΕΒ Γουβών Π.Ε. Λακωνίας». Ειδικότερα, στην γεώτρηση Γ1 στην θέση Πουρνάρι του ΤΟΕΒ Γουβών έχει διαπιστωθεί αστοχία στην σωλήνωση και στο αντλητικό συγκρότημα. Με την παρούσα ενέργεια γίνεται ολική αποκατάσταση της λειτουργίας της γεώτρησης και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του αντλητικού συγκροτήματος της σωλήνωσης και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα οι προμήθειες και εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

  • Καθαρισμός της γεώτρησης από υλικά που έχουν εισέλθει από την χρήση της και από φθορά.
  • Εξωτερική σωλήνωση με νέες γαλβανισμένες σωλήνες D230 mm.
  • Τοποθέτηση νέου αντλητικού συγκροτήματος με παροχή 110-120 m3/h .
  • Σωλήνωση με νέους καταθλιπτικούς αγωγούς 5¨ins.
  • Αντικατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του πίνακα κίνησης και τοποθέτησης ομαλού εκκινήτη και πεδίου αντιστάθμισης άεργου ισχύος και διατάξεων προστασίας
  • Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η παράδοση ηλεκτρολογικών σχεδίων ως κατασκευάστηκες και η  ενημέρωση υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης και τους ελέγχους κατά τα HD 60364 της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της γεώτρησης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : http://promitheus.gov.gr , όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:191454.

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα