Διαγωνισμός από τη ΔΕΥΑ Πάρου για αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος στο Μαράθι Παροικίας» με (CPV): 09331200-0 και 31720000-9 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 510.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 632.400,00 €, ΦΠΑ 24%: 122.400,00 €).

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη της προμήθειας στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τη 24/06/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 28/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 350330.

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα