Δήμος ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Δημιουργία δυο νέων παιδικών χαρών (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑμεΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, 228.830,65 € εκτός ΦΠΑ

Περιληπτική διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑμεΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με εκτιμώμενη αξία 228.830,65 € εκτός ΦΠΑ και ΔΤΥ/61/2020 μελέτη.

Ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο [ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑμεΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ] με αξία 228.830,65 € εκτός ΦΠΑ, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (αριθμός διαγωνισμού: 141282) και με κριτήριο ανάθεσης την τιμή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με τους όρους της διακήρυξης, της μελέτης και του ν.4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, από 12/01/2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 17:00 μ.μ και μέχρι 14/02/2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 23.00 μ.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ σύμφωνα με το ά.25 του ν.4412/2016.

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ και να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού  τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (228.830,65 X 2% = 4.576,61 €).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται με το ποσό των 227.000,00 € με πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με την αριθ. 201.1.1/2020/23-12-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και με το ποσό των 56.750,00 € από δημοτικούς πόρου.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών: Κων/νος Αντωνιάδης & Αντ. Κατσάρας (τηλέφωνα: 2351350 408 & 456 και e-mail: antoniadis@katerini.gr & katsaras@katerini.gr /kiziroglou@katerini.gr) ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr και τα λαμβάνετε ως εξής:

Α. πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx
Β. πληκτρολογείτε όπου Αρ. Α/Α Συστήματος= 141282 και όπου Κατάσταση=ΕΝΕΡΓΟΙ
Γ.
 πατάτε το κουμπί Αναζήτηση

Δ. τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα