Δέσποινα Καλλιδρομίτου: Στόχος μου η προώθηση της διαφορετικότητας και της ισότητας των γυναικών

Η Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητήρια – Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου αναλύει στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137 τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες μηχανικοί και παρουσιάζει τους στόχους που έχει θέσει ως πρόεδρος του ΣΕΓΜ.

«Η προκατάληψη και τα στερεότυπα όσον αφορά στο φύλο στο χώρο εργασίας, επηρεάζοντας τις αποφάσεις πρόσληψης, τις προαγωγές και τις ευκαιρίες εξέλιξης για τις γυναίκες» αναφέρει η Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητήρια – Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου. Παράλληλα, επισημαίνει πως η απουσία ορατών γυναικείων προτύπων σε τεχνικά επαγγέλματα και οι πολιτιστικές και κοινωνικές προσδοκίες σχετικά με τους ρόλους των γυναικών αποτελούσαν συχνά τροχοπέδη και επηρέαζαν τις επιλογές και τις ευκαιρίες τους σε τεχνικά επαγγέλματα. Επιπρόσθετα ως σημαντική πρόκληση που πρέπει να υπερκεράσουν οι γυναίκες σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα αναφέρει και την περιορισμένη και άνιση πρόσβαση τους στην εκπαίδευση και στη κατάρτιση καθώς και σε άλλες ευκαιρίες, και τομείς τεχνικής υποστήριξης. Ακόμη, υπογραμμίζει πως βασική πρόκληση αποτελεί η εξισορρόπηση επαγγελματικών και προσωπικών ευθυνών ιδιαίτερα σε απαιτητικά τεχνικά επαγγέλματα. Στο πλαίσιο αυτό τονίζει πως καταβάλλονται προσπάθειες παγκοσμίως για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, με πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότητα των φύλων, την ποικιλομορφία και την ένταξη των γυναικών στα διάφορα επαγγέλματα που θεωρούνται ανδροκρατούμενα. «Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι εμπειρίες μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και ότι σημειώνεται πρόοδος, έστω και αργά, για τη δημιουργία πιο δίκαιων και ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες στην έρευνα και σε συναφείς τομείς» τονίζει η κ. Καλλιδρομίτου.
 • Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα επαγγελματικά ή επιχειρηματικά σε τεχνικά επαγγέλματα; 

Οι γυναίκες στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα και προκλήσεις κυρίως στα τεχνικά επαγγέλματα όπως εκείνο του Μηχανικού. Μια τέτοια πρόκληση αποτελεί και το γεγονός ότι οι γυναίκες συχνά ΥΠΟ-εκπροσωπούνται σε τεχνικούς τομείς και ηγετικούς ρόλους στην Ελλάδα. Αυτή η υποεκπροσώπηση πολλές φορές αποτελεί εμπόδιο για την είσοδο αλλά κυρίως για την εξέλιξη των γυναικών σε αυτά τα επαγγέλματα.

Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η προκατάληψη και τα στερεότυπα όσον αφορά στο φύλο στο χώρο εργασίας, επηρεάζοντας τις αποφάσεις πρόσληψης, τις προαγωγές και τις ευκαιρίες εξέλιξης για τις γυναίκες. Αυτή η προκατάληψη μπορεί να συμβάλει σε ένα εχθρικό ή μη φιλόξενο περιβάλλον εργασίας.

Μέχρι πρότινος άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν η απουσία ορατών γυναικείων προτύπων σε τεχνικά επαγγέλματα καθιστώντας δύσκολο για μία γυναίκα να πιστέψει ότι θα μπορούσε να πέτυχει  σε αυτούς τους τομείς. Οι πολιτιστικές και κοινωνικές προσδοκίες σχετικά με τους ρόλους των γυναικών αποτελούσαν συχνά τροχοπέδη και επηρέαζαν τις επιλογές και τις ευκαιρίες τους σε τεχνικά επαγγέλματα με αποτέλεσμα συντηρητικές επιλογές όσον αφορούσε στην σταδιοδρομία τους.

Άλλη  κρίσιμη πτυχή της επαγγελματικής ανάπτυξης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα αποτελεί η δικτύωση και η περιορισμένη και άνιση πρόσβαση τους στην εκπαίδευση και στη κατάρτιση καθώς και σε άλλες ευκαιρίες, και τομείς τεχνικής υποστήριξης. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες για την ενθάρρυνση των γυναικών να ακολουθήσουν την εκπαίδευση STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά).

Από παλαιότερων χρόνων οι γυναίκες σε όλα τα επαγγέλματα αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν, σε μικρότερο βαθμό σήμερα, τις διακρίσεις ακόμη και σεξουαλική παρενόχληση.

Τέλος, βασική πρόκληση αποτελεί η εξισορρόπηση επαγγελματικών και προσωπικών ευθυνών ιδιαίτερα σε απαιτητικά τεχνικά επαγγέλματα. Οι κοινωνικές προσδοκίες και οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων μπορεί να προσθέσουν επιπλέον πίεση στις γυναίκες σε αυτούς τους ρόλους. Παράλληλα, η περιορισμένη ευελιξία στις ρυθμίσεις εργασίας μπορεί να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις γυναίκες, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν ευθύνες φροντίδας. Από την άλλη πλευρά, η προσφορά ευέλικτων επιλογών εργασίας μπορεί να βοηθήσει μεν τις γυναίκες να ισορροπήσουν την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή, πιθανόν όμως να οδηγήσει στην αύξηση στο ήδη υπάρχον χάσμα αμοιβών. Η αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας.

Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό πολιτικών, αλλαγής κουλτούρας και οργανωτικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης στα τεχνικά επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η υπεράσπιση των ίσων ευκαιριών, τα προγράμματα καθοδήγησης και η δημιουργία κουλτούρας στο χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς είναι βασικά συστατικά για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε αυτούς τους τομείς.

 • Από την επαγγελματική σας πορεία έως σήμερα θεωρείτε πως οι γυναίκες μελετήτριες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε σχέση με τους συναδέλφους τους; Έχετε αντιμετωπίσει διακρίσεις λόγω του φύλου σας;
Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητήρια – Πρόεδρος ΣΕΓΜ Δέσποινα Καλλιδρομίτου

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι οι γυναίκες, σε διάφορους τομείς, κυρίως τεχνικούς όπου παραδοσιακά ήταν ανδροκρατούμενοι τομείς , έχουν ιστορικά αντιμετωπίσει προκλήσεις και ανισότητες. Στον τεχνικό αυτό χώρο, έχουν παρατηρηθεί ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά στην εκπροσώπηση, στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και στις αμοιβές. Διακρίσεις, μεροληψία και προκλήσεις που σχετίζονται με την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έχουν αναφερθεί από γυναίκες σε αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα

Καταβάλλονται προσπάθειες παγκοσμίως για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, με πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότητα των φύλων, την ποικιλομορφία και την ένταξη των γυναικών στα διάφορα επαγγέλματα που θεωρούνται ανδροκρατούμενα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι εμπειρίες μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και ότι σημειώνεται πρόοδος, έστω και αργά, για τη δημιουργία πιο δίκαιων και ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες στην έρευνα και σε συναφείς τομείς.

 • Από τη δική σας πορεία, επαγγελματική αλλά και ως Προέδρου του ΣΕΓΜ, πόσο εύκολο είναι για μία γυναίκα να ξεχωρίσει σε αυτούς τους παραδοσιακά ανδροκρατούμενους χώρους που έχετε δραστηριοποιηθεί;

Ιστορικά, αυτοί οι τομείς είχαν μια ανισορροπία μεταξύ των φύλων και οι γυναίκες συναντούσαν πολύ περισσότερα εμπόδια για να ξεχωρίσουν ή να προχωρήσουν στην καριέρα τους. Σήμερα, οι γυναίκες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να διαπρέψουν σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς, όπως εκείνος του μηχανικού. Με την πάροδο των ετών, έχει υπάρξει μια αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας της διαφορετικότητας και της ισότητας των φύλων σε διάφορους κλάδους, οδηγώντας σε περισσότερες προσπάθειες για την ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών που επιδιώκουν σταδιοδρομία στους τομείς STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά).

Έτσι, καταβάλλονται προσπάθειες για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών σε προγράμματα στον τομέα του μηχανικού ενώ διάφοροι οργανισμοί, εντός και εκτός του κλάδου, υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στους ανδροκρατούμενους τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν δημιουργηθεί προγράμματα καθοδήγησης, εκδηλώσεις δικτύωσης και δίκτυα υποστήριξης ειδικά για γυναίκες. Οι Βιομηχανικές Συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, βιομηχανίας και κυβερνητικών φορέων αποτελεί ενα τέτοιο δίκτυο που ενισχύει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που μειώνει τους αποκλεισμούς και υποστηρίζει τις γυναίκες στον τομέα του μηχανικού.

Τέλος, ορισμένες χώρες και εταιρείες εφαρμόζουν πολιτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, όπως η προώθηση της ίσης αμοιβής, η προσφορά γονικής άδειας και η δημιουργία ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για τη στήριξη μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και είναι αναγκαίο να γίνουν περισσότερα βήματα για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ποικιλομορφία των φύλων στον τομέα του μηχανικού. Οι συνεχείς προσπάθειες σε διάφορα επίπεδα, από εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι χώρους εργασίας και βιομηχανικούς οργανισμούς, είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για τις γυναίκες στον τομέα του μηχανικού.

 • Ισορροπία προσωπικής – επαγγελματικής ζωής: Με ποια εργαλεία εκτιμάτε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος για μία γυναίκα επαγγελματία στον τεχνικό κόσμο στην Ελλάδα;

Η εξισορρόπηση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι μια κοινή πρόκληση για τους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως φύλου. Ορισμένα εργαλεία και στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες επαγγελματίες στον τεχνικό κόσμο στην Ελλάδα να επιτύχουν μια καλύτερη ισορροπία είναι:

 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου: ημερολόγια, προγραμματισμός και εφαρμογές διαχείρισης έργων, οργάνωση και ιεράρχηση των εργασιών.
 • Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας: ευέλικτες επιλογές εργασίας, όπως εργασία εξ αποστάσεως ή ευέλικτο ωράριο.
 • Υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας: υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον όπου οι συνάδελφοι και οι προϊστάμενοι κατανοούν και σέβονται τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
 • Προτεραιοποιήση στις εργασίες υψηλού αντίκτυπου τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά και ανάθεση εργασιών και όχι προσωποπαγής εκτέλεση έργου.
 • Όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Περιορισμός ελέγχου των email και αποφυγή κλήσεων εκτός χρόνου εργασίας.
 • Προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα άσκηση, σωστή διατροφή και επαρκής ύπνος για την διατήρηση σωματικής και ψυχικής ευεξίας.. Προγραμματισμός τακτικών διαλυμάτων κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας για επαναφόρτιση.
 • Διανοητικός διαχωρισμος μεταξύ των δύο πτυχών της καθημερινότητας δηλαδή της μετάβασης από τη δουλειά στον προσωπικό χρόνο .
 • ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους θέτοντας δεσμεύσεις και προτεραιότητές.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι μια συνεχής διαδικασία και οι στρατηγικές μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούν με την πάροδο του χρόνου. Η εύρεση μιας ισορροπίας που λειτουργεί μπορεί να περιλαμβάνει δοκιμή και λάθος, έως ότου βρεθεί το modus vivendi της ορθής  διαχείρισης του χρόνου.

Ποιους στόχους έχετε θέσει να επιτύχετε ως Πρόεδρος του ΣΕΓΜ;

Oι στόχοι του Προέδρου του Συνδέσμου εταιρειών Συμβούλων Μηχανικών πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Συνδέσμου. Προφανώς μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με την χρονική περίοδο και την εστίαση του οργανισμού σε τρέχοντα θέματα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι κοινοί στόχοι που μπορεί να επιδιώξει ένας πρόεδρος σε έναν τέτοιο ρόλο. Αυτοί είναι:

 • Υποστήριξη και εκπροσώπηση των συμφερόντων των εταιριών μελών του συνδέσμου έναντι των αρμοδίων Κρατικών φορέων.
 • Εκπροσώπηση των εταιριών μελών του συνδέσμου σε συζητήσεις με φορείς χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικούς φορείς και άλλους σχετιζόμενους φορείς.
 • Παρακολούθηση και ανταπόκριση σε αλλαγές στη νομοθεσία και τους κανονισμούς που επηρεάζουν τον τομέα των συμβούλων μηχανικών.
 • Προώθηση πρότυπων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς μεταξύ των εταιριών μελών του συνδέσμου
 • Ενίσχυση της αξίας της ιδιότητας μέλους του Συνδέσμου παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες, πόρους και οφέλη.
 • Συνεργασία με άλλους Συνδέσμους, Φορείς, οργανισμούς, τον ακαδημαϊκό κόσμο και τις επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση μιας συλλογικής στρατηγικής στην επίλυση κρίσιμων θεμάτων στο τομέα του μηχανικού καθώς και την προώθηση και ενίσχυση των συνεργασιών και της επιχειρηματικότητας.
 • Δραστηριότητες προβολής του συνδέσμου για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία των υπηρεσιών παροχής συμβούλων μηχανικών. Η προβολή εστιάζεται σε δράσεις όπως συνεντεύξεις σε ΜΜΕ, δημοσιεύσεις σε τεχνικά περιοδικά και άλλα έντυπα συμμετοχή σε ημερίδες συνέδρια εκδηλώσεις, ανακοινώσεις στον Ιστότοπο και social media (LinkedIn. Facebook, X-twitter)
 • Συνεργασία με πανεπιστήμια κι άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για συμμετοχή μελών των εταιριών του Συνδέσμου σε σεμινάρια, μεταπτυχιακά ή άλλα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην παροχή προσθετής κατάρτισης σε εξιδεικευμένα θέματα μηχανικού

Τέλος, σημαντική παράμετρος που χαρακτηρίζει την ιδιότητα μου ως γυναίκα Προέδρος ενός ανδροκρατούμενου μέχρι σήμερα Συνδέσμου είναι η προώθηση και υποστήριξη της διαφορετικότητας και της ένταξης στον κλάδο του τομέα του μηχανικού, με έμφαση στην ποικιλομορφία των φύλων.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137 της ΠΕΣΕΔΕ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ: ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ & ΤΟ ΑΥΡΙΟ

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα