Δ.Ε.Υ.Α.Π.: Διαγωνισμός για την σύναψη σύμβασης προμήθειας υλικών ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» (CPV: 44167000-8 «Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 111.600,00 €) ΦΠΑ 24%: 21.600,00 €. Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη της προμήθειας στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της έως την παράδοση της συνολικής συμβατικής ποσότητας. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στη νήσο Πάρο του Νομού Κυκλάδων.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/07/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 28/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και δείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα