ΣΜΕΔΕΚΕΜ: Χρήση Ψηφιακής υπογραφής

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_112 της ΠΕΣΕΔΕ

ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μεγ. Αλεξάνδρου 49 – 54643 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-537310 FAX 2310-850865 email: info@smedekem.gr

Η χρήση της ψηφιακής υπογραφής κάθε μέρα γίνεται και περισσότερο αναγκαία στις καθημερινές επαγγελματικές δραστηριότητες των Μηχανικών.

Η έκδοση της ακολουθεί μια εύκολη σχετικά διαδικασία, που σκοπό έχει :

  • να συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα,
  • να είναι ικανή να καθορίζει ειδικά και αποκλειστικάτην ταυτότητα του υπογράφοντα, και
  • να δημιουργείται με κατάλληλα μέσα, τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του.

Εφαρμογές της ψηφιακής υπογραφής

  1. Συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς

Η πρώτη εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής είναι στη συμμετοχή του κατόχου της σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής αντικαθίσταται πλέον το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (Κ.Ε.Π., αστυνομία κ.λπ.) σε έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις. Ο συμμετέχων σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς υπογράφει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (τεχνικές εκθέσεις, οργανόγραμμα, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.) και τις υπεύθυνες δηλώσεις από το γραφείο του, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (usbtoken) και λογισμικού. Αυτό μπορεί να γίνει προφανώς και μη εργάσιμες ώρες, οπότε είναι σαφές το κέρδος σε χρόνο και όχι μόνο, που μπορούν να έχουν όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

  • Ανάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων

Η δεύτερη εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής, και μάλιστα με υποχρεωτική χρήση από 16 Ιουλίου 2018, είναι στην ανάρτηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Κτηματολόγιο.

Στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον συντάκτη τους τα διαγράμματα του ν.4409/2016 στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όπως καθορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 (ΦΕΚ 2216 Β/14.6.2018)

Ειδικότερα, οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

  • Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις, στο σύνολο της ελληνικής Επικράτειας.
  • Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.
  • Είσοδος στο σύστημα e-Άδειες

Τέλος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 (ΦΕΚ 3136 Β/31.7.2018) για την είσοδο εξουσιοδοτημένων μηχανικών ή νομικών προσώπωνστο σύστημαe-Άδειες,απαιτείται προηγούμενα η έκδοση ηλεκτρονικού λογαριασμού από το Τ.Ε.Ε. σε πιστοποιημένους χρήστες που διαθέτουν αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής με χρονοσήμανσηκατά την κείμενη νομοθεσία (η ανάρτηση δηλαδή του ψηφιακού πιστοποιητικού του φυσικού ή νομικού προσώπου στην ειδική σελίδα του Τ.Ε.Ε.). Με τον τρόπο αυτό ταυτοποιείται ο χρήστης για τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού ως Μηχανικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί και ενημερώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο στα μητρώα του.

Αναφορικά με την υπογραφή των εγγράφων που αναρτώνται στο σύστημα e-Άδειες, καιμέχρι να γίνει υποχρεωτική η καθολική χρήση της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα έγγραφα (όπου απαιτείται), τα αρχεία μπορούν να υπογράφονται είτε ψηφιακά, είτε με ενσωματωμένη ως εικόνα την σφραγίδα και την υπογραφή των αντίστοιχων μελών της Ομάδας του Έργου.

  • Επέκταση της εφαρμογής και σε άλλες διαδικασίες

Σταδιακά αναμένεται να γίνει υποχρεωτική η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής και σε άλλες διαδικασίες, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα της έκδοσης των οικοδομικών αδειών και ειδικότερα η υπογραφή του συντάκτη των μελετών, όπως έγινε και με την ανάρτηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Ήδη η έκδοση ψηφιακής υπογραφής έχει εξαπλωθεί και στους συναδέλφους στον Δημόσιο Τομέα, διότι όλα τα συνοδευτικά τεύχη των προκηρύξεων, καθώς αποφάσεις, εγκύκλιοι και λοιπά έγγραφα που αναρτώνται στη Διαύγεια και στο ΕΣΗΔΗΣ υπογράφονται ψηφιακά αρμοδίως.

Θεωρούμε αναγκαία την έκδοση και χρήση της ψηφιακής υπογραφής από τους συναδέλφους Μηχανικούς, είτε έχουν ως επαγγελματικό αντικείμενο μελέτες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είτε είναι εργολήπτες. Η απόκτηση ψηφιακής υπογραφής είναι αφενός απαραίτητη για την διεκπεραίωση διαδικασιών και την ολοκλήρωση διαφόρων εργασιών, και αφετέρου είναι ένας πολύ απλός τρόπος να ξεπεραστούν πολύπλοκες διαδικασίες.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα