“ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ”

πηγή: πατήστε: ΟΣΕΤΕΕ

Τι προβλέπεται για την επίλυση προβλημάτων στην αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω εσφαλμένης ενημέρωσης του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Α. Κατά τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εργαζομένων-εργοδοτών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να λάβουν οι δικαιούχοι εργαζόμενοι την αποζημίωση ειδικού σκοπού εντοπίστηκαν
σημαντικά προβλήματα για κατηγορίες εργαζομένων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν το ειδικό αυτό βοήθημα.

Από 8.5.2020 έως και 12.5.2020 μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr εργαζόμενοι (όλα τα ΑΦΜ) που δεν μπόρεσαν να υποβάλουν τη δήλωση επειδή εμφανίζονταν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ως εργαζόμενοι και σε άλλον εργοδότη λόγω:
• μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το ΠΔ 178/2002,
• μεταφοράς προσωπικού,
• γνήσιου δανεισμού,
• γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν,
• απασχόλησης μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ),
• απασχόλησης μέσω ΕΠΑ στο παρελθόν,
• επίσχεσης εργασίας,
• υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας – εσφαλμένων καταχωρήσεων σε έντυπα -χειρόγραφων υποβολών εντύπων.

Ο εργαζόμενος για να υποβάλει τη δήλωση θα πρέπει να επιλέξει μία από τις ανωτέρω ειδικές περιπτώσεις.
Ο εργοδότης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση από 7.5.2020 έως και 10.5.2020 μόνο εφόσον δεν έχει ήδη υποβάλει, και στη νέα δήλωση δηλώνει την ειδική περίπτωση του εργαζομένου.
Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις ως άνω περιπτώσεις ανακοινώθηκε ότι θα γίνει στις 14.5.2020 και στις 15.5.2020.

Β. Από 7.5.2020 έως και 10.5.2020 υποβάλλονται νέες συμπληρωματικές υπεύθυνες δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις δηλώσεων:

 1. από εργοδότες οι οποίοι τροποποίησαν αναδρομικά τον κύριο ΚΑΔ για να ενταχθούν στις επιχειρήσεις που κλείνουν με διαταγή της αρχής ή στις πληττόμενες επιχειρήσεις με βάση τον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών·
 2. από εργοδότες με εργαζομένους που υπάγονται στις ειδικές περιπτώσεις (μεταβίβαση επιχείρησης, μεταφορά προσωπικού, γνήσιος δανεισμός είτε σήμερα είτε στο παρελθόν, απασχόληση μέσω ΕΠΑ είτε σήμερα είτε στο παρελθόν, επίσχεση εργασίας, υποβολή πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας, εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα, χειρόγραφες υποβολές
  εντύπων) και οι οποίοι μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Οι εργοδότες μπορούν να προσθέσουν σε ξεχωριστό πίνακα της δήλωσης εργαζομένους οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρηση αλλά δεν εμφανίζονται στην τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε έντυπο έχουν υποβάλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ·
 3. για να δηλωθεί το μίσθωμα του Απριλίου 2020·
 4. για να αλλάξουν την ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων από 21.3.2020 έως 31.3.2020,ώστε να συμφωνεί με την ΑΠΔ Μαρτίου 2020.

Ποιες οι κατηγορίες και η διαδικασία για τους νέους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Α. Από 8.5.2020 έως και 12.5.2020 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr οι εργαζόμενοι (όλα τα ΑΦΜ) που απασχολούνται σε περισσότερους
εργοδότες, χωρίς όμως να έχουν ανασταλεί όλες οι συμβάσεις εργασίας τους, εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους από
15.3.2020 έως και 20.4.2020. Η καταβολή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει από 14.5.2020 έως 15.5.2020.

Β. Από 11.5.2020 έως και 17.5.2020 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr (όλα τα ΑΦΜ)

 1. α) Λατόμοι, ασβεστοποιοί, β) σμυριδορύκτες, γ) δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, δ) καπνεργάτες, ε) αγγειοπλάστες, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, στ) μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, ζ) μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, η) ηθοποιοί, θ) υποδηματεργάτες, ι) χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ια) ελεγκτές κινηματογράφου– θεάτρου, ιβ) ταμίες κινηματογράφου – θεάτρου, ιγ) τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ιδ) ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, ιε) χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικώνκ.λπ. μηχανημάτων, ιστ) μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, ιζ) χορευτές μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

εφόσον:

• εργάζονται στην Ελλάδα,
• υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ,
• έλαβαν ειδικό εποχικό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 -Νοεμβρίου 2019,
• δεν είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας από 1.1.2020 μέχρι και 30.4.2020.

 1. Μισθωτοί του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου των οποίων το επίδομα ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.
 2. Οικοδόμοι που είναι δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας από 1.1.2020 μέχρι και 30.4.2020.
 3. Φορτοεκφορτωτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄ φορτοεκφορτωτών, λιμένα και ξηράς, καθώς και φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄, εφόσον προσκομίσουν λογαριασμό ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ για την ασφάλισή τους στον κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς για το χρονικό διάστημα έως22.4.2020.
 4. Ξεναγοί που καταβάλλουν εισφορές στον e-ΕΦΚΑ Πλατείας Συντάγματος, εφόσον δεν δικαιούνται τη δίμηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας και δεν είναι δικαιούχοι των μέτρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους.
 5. Τουριστικοί συνοδοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας,καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του Πανελλήνιου Σωματείου Τουριστικών συνοδών μέχρι το 2019, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας από 1.1.2020 μέχρι και 30.4.2020.
 6. Αποκλειστικοί νοσοκόμοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον e-ΕΦΚΑ.
 7. Εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιεράς Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές στον e-ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.
 8. Εργαζόμενοι στη ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας από 1.1.2020 μέχρι και 30.4.2020.

Η καταβολή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει σε δύο φάσεις, η πρώτη από 13.5.2020 έως 14.5.2020 και η δεύτερη από 18.5.2020 έως 19.5.2020.

Πηγές

• Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από 30.4.2020 με Α.Π. οικ. 17078/505
• Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από 4.5.2020 με Α.Π. οικ.17321/327
• ΠΝΠ της 13.4.2020 (ΦΕΚ Α/84/13.4.2020) – Άρθρο δεύτερο
• ΚΥΑ 16073/287/22.4.2020 (ΦΕΚ Β/1547/22.4.2020)
• ΚΥΑ 12998/232/23.3.2020 (ΦΕΚ Β/1078/28.3.2020)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα