Αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΕ Φλώρινας (ΕΟ Φλώρινα – Πρέσπες)

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει των άρθρων 32 και 32Α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει) για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΕ Φλώρινας (ΕΟ Φλώρινα – Πρέσπες)»

Προϋπολογισμού: 1.470.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σε ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΕ Φλώρινας (ΕΟ Φλώρινα – Πρέσπες)» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής και υποβαλλόμενη υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (α/α διαγωνισμού 206832), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ολογράφως και αριθμητικώς για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 95 του N-4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό 1.470.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Οικονομική Προσφορά έως τις 26/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής οικονομικών προσφορών),  για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΕ Φλώρινας (ΕΟ Φλώρινα – Πρέσπες)», υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη  του έργου.

Οι ηλεκτρονικά υποβληθείσες προσφορές θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις 26/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 παρουσία των συμμετεχόντων εφόσον το επιθυμούν.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα