Απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών,με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 15.000 νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα», όπως ισχύει.

πηγή: ΟΑΕΔ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ. 29465/687

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 34715/785/20-6-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2414) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 15.000 νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα», όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70),
 2. το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),
 3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
 4. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
 5. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),
 6. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24. 12.2013 σ. 1 έως 8),
 7. τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
 8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145),
 9. το π.δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’168),
 10. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181),
 11. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
 12. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
 13. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
 14. την υπ’ αρ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
 15. την υπ’ αρ. οικ. 34715/785/20-6-2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα» (Β’2414), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. οικ. 62125/1415/27-11-2018 απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’5389),
 16. το υπ’ αρ. 30339/29-5-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 2865/57/26-05-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,
 17. την υπ’ αρ. 26411/706/6-7-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΕΚΧ46ΜΤΛΚ1ΤP),
 18. την υπ’ αρ. 38557/1-7-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,
 19. την υπ’ αρ. οικ. 27551/1488/7-7-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 20. την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος, την ταχύτερη ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, τη διεύρυνση της ομάδας των ωφελούμενων του προγράμματος και την περεταίρω ενίσχυση των επιχειρήσεων,
 21. το γεγονός ότι σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493) προκαλείται επιπλέον δαπάνη ποσού έως δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (18.345.000 ευρώ) πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην υπ’ αρ. οικ. 34715/785/20-6-2018 (Β’ 2414), όπως ισχύει. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται να ανέρθει έως το ποσό των εκατό δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων
  σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (118.345.000 ευρώ) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
  για το 2018: 230.000 ευρώ
  για το 2019: 28.870.000 ευρώ,
  για το 2020: έως 23.260.000 ευρώ,
  για το 2021: έως 30.800.000 ευρώ και
  για το 2022: έως 35.185.000 ευρώ,
  αποφασίζουμε:
  Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 34715/785/20-6-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2414) όπως ισχύει, εφεξής ως «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών», ως ακολούθως:
  Α. Η πρώτη παρ. του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών».
  Β. Η παρ. 2.1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των 118.345.000 ευρώ η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
  για το 2018: 230.000 ευρώ
  για το 2019: 28.870.000 ευρώ,
  για το 2020: έως 23.260.000 ευρώ,
  για το 2021: έως 30.800.000 ευρώ και
  για το 2022: έως 35.185.000 ευρώ».
  Γ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4.1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης (ημερολογιακά)».
  Δ. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 4.2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:
  α) Άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
  β) Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2».
  Ε. Η περ. γ. της παρ. 4.2 του άρθρου 4 απαλείφεται και το εδάφιο που ακολουθεί της διαγραμμένης περ.γ. της ίδιας παρ. τροποποιείται ως ακολούθως:
  «Οι ωφελούμενοι άνεργοι των ανωτέρω κατηγοριών κατά την υπόδειξή τους στο ΚΠΑ2 πρέπει:».
  ΣΤ. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Διάρκεια προγράμματος και ποσό επιχορήγησης

5.1 Διάρκεια επιχορήγησης
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής:
α) δώδεκα (12) μήνες, για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα πριν από την υπόδειξή τους,
β) δεκαπέντε (15) μήνες, για πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
γ) δεκαπέντε (15) μήνες, για πρόσληψη δικαιούχων
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα πριν από την υπόδειξή τους.
5.2. Ποσό Επιχορήγησης
Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας.
Τα ανωτέρω ισχύουν για τους ενταγμένους δικαιούχους από τη δημοσίευση της παρούσας και μετά, με τους περιορισμούς της παρ. 2.2 του άρθρου 2».
Ζ. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Ανάρτηση κενών θέσεων -Έλεγχος προϋποθέσεων -Αναζήτηση/ Υπόδειξη/Πρόσληψη ανέργων -Υποβολή αιτήσεων – Έγκριση

6.1 Ανάρτηση Κενών θέσεων – Δήλωση Προτίμησης Προγράμματος.
Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 αναλαμβάνει να ενημερώσει τους εργοδότες αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Οι εργοδότες – πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ:
α) αναρτούν την κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal ΟΑΕΔ,
β) δηλώνουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, επιλέγοντας ταυτόχρονα το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών» στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν, και
γ) επιλέγουν την κατηγορία του ανέργου (κοινός άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος) που επιθυμούν να προσλάβουν.
Επιπρόσθετα επισυνάπτουν: α) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και για τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, η οποία επισυνάπτεται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ή προσκομίζεται στην υπηρεσία κατά την υποβολή της εντολής κενής θέσης ή προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και β) την Α.Π.Δ. του τριμήνου που προηγείται της εντολής κενής θέσης – Δήλωση προτίμησης, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει μείωση του προσωπικού της επιχείρησης καθώς και αντίγραφο εκτύπωσης των ενεργών ΚΑΔ μέσω του taxisnet από την Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν εξαιρούμενη δραστηριότητα.
Τα ανωτέρω θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.
Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών σε επικοινωνία με την επιχείρηση ολοκληρώνει τη διαδικασία ανάρτησης της κενής θέσης και ενημερώνει για την αναρτημένη κενή θέση τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης.
Η ανάρτηση της κενής θέσης – δήλωση προτίμησης στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ συνιστά εξουσιοδότηση
προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ, καθώς και από το αρχείο του ΚΠΑ2.
6.2 Έλεγχος προϋποθέσεων
6.2.1. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης της κενής θέσης, ελέγχει από το αρχείο του ΚΠΑ2 εάν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ανήκει στις εξαιρέσεις της παρ. 4.1 του
άρθρου 4 και ενημερώνει το Γραφείο Απασχόλησης.
6.2.2. Το Γραφείο Απασχόλησης αυθημερόν προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση περί μη μείωσης του προσωπικού της στο τρίμηνο πριν την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης, αντλώντας στοιχεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ και του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιπλέον, προβαίνει και στον έλεγχο της σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων μέσω του αρχείου του ΚΠΑ2 αλλά και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis) και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.
Κατόπιν ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών προκειμένου να ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση για τη δυνατότητα πρόσληψης
ανέργου στο πλαίσιο του προγράμματος. Παράλληλα,ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών ενημερώνει και τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων για να ξεκινήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να προσλάβει ανέργους μέσω του παρόντος προγράμματος, ενημερώνεται εγγράφως από το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 και δύναται να υποβάλει ένσταση κατά του απαντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2 σύμφωνα με το άρθρο8.
6.2.3. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2 του άρθρου 4,
ελέγχει και ενημερώνει σχετικά τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών.
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την ανάρτηση της κενής θέσης από τις επιχειρήσεις,σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.
6.3 Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων
6.3.1. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας και της κατηγορίας του ανέργου που έχει αιτηθεί ο δυνητικά δικαιούχος (κοινός άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος),όπως έχει επικαιροποιηθεί και αναλυθεί με τη συμβολή του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών. Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο των ανέργων περισσότερων του ενός προς υπόδειξη ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, ο εργασιακός σύμβουλος,κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήριο τον χρόνο ανεργίας. Εάν υπάρξουν υποψήφιοι με τον ίδιο χρόνο ανεργίας τότε προηγούνται οι άνεργοι με την ένδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ).
Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο δικαιούχος, αναζητά έως πέντε (5) ανέργους σύμφωνα με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά για τη θέση ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων της
αρχικής θέσης.Κατόπιν, ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους τους ανέργους, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως: ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση, τηλεφωνική επικοινωνία.
Η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί και ταυτοχρόνως, δηλαδή χωρίς να παρέλθει χρόνος μεταξύ αυτών. Σε περίπτωση που η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δεν υλοποιηθεί ταυτοχρόνως,υπάρχει δυνατότητα έκδοσης συστατικού σημειώματος με βάση τη σειρά προσέλευσης των υποψηφίων προς υπόδειξη στην υπηρεσία.
Τα ανωτέρω θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.
6.3.2. Η διαδικασία υπόδειξης των ανέργων προς τις επιχειρήσεις από τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων, την οποία παρακολουθεί και ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, πραγματοποιείται αμέσως και οπωσδήποτε εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση της κενής θέσης. Η κενή θέση παραμένει αναρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι την κάλυψή της.
6.4. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ), η επιχείρηση υποβάλει εντός (30) ημερών, ηλεκτρονική Αίτηση υπαγωγής – Υπεύθυνη Δήλωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (portal) του ΟΑΕΔ. Στην ηλεκτρονική αίτηση,η επιχείρηση αναφέρει υποχρεωτικά, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον διαχειριστή της επιχείρησης. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωση του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης.Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση.Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ -ΟΑΕΔ – e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ και από το αρχείο του ΚΠΑ2.
6.5. Έγκριση
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2, προβαίνει αμέσως στην έκδοση απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί και πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και κοινοποιείται στην επιχείρηση.Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου».
Η. Το άρθρο 7 καταργείται.
Θ. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 ως εξής:
«Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα.»
Ι. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις
«1. Με σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις που εκδίδονται από τον Διοικητή του Οργανισμού καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται.

 1. Οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, όπως οι Δημόσιες Προσκλήσεις ορίσουν, λήγουν αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των κατανεμηθεισών θέσεων.Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.
 2. Ο Διοικητής του Οργανισμού δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να παρατείνει και να λήξει τις προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα, για το σύνολο των Διοικητικών Περιφερειών ή για ομάδες Διοικητικών Περιφερειών της χώρας, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.
 3. Με Δημόσιες Προσκλήσεις που εκδίδονται από τον Διοικητή του Οργανισμού εξειδικεύονται οι όροι του προγράμματος στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας».
  Κ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 34715/785/20-6-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2414) όπως ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα