Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με εκτιμώμενη συνολική αξία 99.200,00 €, με Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος, που χρησιμοποιείται για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου (CPV:44113620-7 (Άσφαλτος).

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για το σύνολο του αντικειμένου της.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/06/2024, ημέρα Παρασκευή. και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/06/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα