Ανοιχτά χρηματοδοτικά εργαλεία για επιχειρήσεις

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_111 της ΠΕΣΕΔΕ

4 Δράσεις μέσω ΕΠΑνΕΚ και 2 Καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου

Άρθρο του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη, Αντιπροέδρου Γ’ Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης

Στο κρίσιμο σταυροδρόμι όπου βρίσκεται η χώρα, λίγο μετά την λήξη του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και εις αναμονή της εξόδου στις αγορές προς κάλυψη των χρηματοπιστωτικών της αναγκών, η ανάγκη τόνωσης των δεικτών της πραγματικής οικονομίας είναι ίσως μεγαλύτερη από ποτέ.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει προκήρυξε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) τέσσερις δράσεις με σκοπό την ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής επιδότησης επί συγκεκριμένων επενδύσεων. Επιπλέον, ανοικτά παραμένουν δύο καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16. Ακολουθεί μια πιο αναλυτική καταγραφή τους:

1 Δράση Ψηφιακό Βήμα

Το πρόγραμμα έχει σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και ατομικών επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών. Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν τους ακόλουθους όρους:

 • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι 31/12/2017 και να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
 • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% για Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ και η Δράση καλύπτει όλο των εύρος των δαπανών που αφορούν στην ψηφιακή υποδομή μιας επιχείρησης. Οι τέσσερεις κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες προς επιδότηση αφορούν εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσίες πληροφορικής και μισθολογικό κόστος

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα, ενδεικτικά: από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ), από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 11 Ιουνίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι και η λήξη στις 02 Οκτωβρίου 2018. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

(α) Εξοπλισμός, έως 100% του προτεινόμενου προϋπολογισμού

1.Eξυπηρετητές (Server s) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)

2.Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

3.Εξοπλισμόςγραφείου (projectors, scanners, printers, κλπ)

4.Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers,)

(β) Λογισμικό, έως 100% του προτεινόμενου προϋπολογισμού

1.Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ

2.Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες και σε περιβάλλον κινητών συσκευών)

3.Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.)

4.Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplace), είτε B2C είτε B2B, για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,

5.Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων  ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών

6.Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)

7.Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)

8.Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

9.Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

(γ) Υπηρεσίες, έως 25% του προτεινόμενου προϋπολογισμού

Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.), Σύνδεση στο Διαδίκτυο – VDSL, LL ή Οπτική Ίνα, Υπηρεσίες Digitalmarketing (googleads, Facebookads), Παρουσία στα Socialmedia, Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων, Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.

(δ) Μισθολογικό Κόστος, έως 40% του προτεινόμενου προϋπολογισμού

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ.

2 Δράση Ψηφιακό Άλμα

H Δράση Ψηφιακό Άλμα αποτελεί επί της ουσίας την συνέχεια της Δράσης Ψηφιακό Βήμα σε μεγαλύτερη κλίμακα.Στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ενώ στο Ψηφιακό Άλμα ο στόχος είναι η ψηφιακή αναβάθμιση). Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται κι εδώ σε 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν τους ίδιους όρους που αναφέρονται και ανωτέρω για την Δράση Ψηφιακό Βήμα. Κοινές με τη Δράση Ψηφιακό Βήμα είναι και οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω. 

Οι δύο δομικές διαφορές μεταξύ των δύο Δράσεων αφορούν στον επιλέξιμο προϋπολογισμό και, κατά συνέπεια,στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης. Όσον αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται κατ’ ελάχιστο από55.000 ευρώ έως μέγιστο 500.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης παραμένει στο 50% επί της καθαρής αξίας των επιλέξιμων δαπανών.

Επιπλέον κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει και πάλι να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που αποτυπώνει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση. Όπως και στην περίπτωση του Ψηφιακού Βήματος, με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Ωστόσο στην περίπτωση της Δράσης Ψηφιακό Άλμα, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης

 • Κατά δύο (2)ψηφιακές βαθμίδες, δηλαδή από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Β) ή από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Α)
 • Κατά μια (1) ψηφιακή βαθμίδα στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει καταταγεί στην ανώτερη βαθμίδα (Β): από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε (Α)
 • Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει καταταγεί ήδη στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα (Α) θα επιβεβαιώνεται η παραμονήnτης σε αυτήν: από ψηφιακή βαθμίδα (Α) παραμένει (Α).

Τέλος ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Παρά τα σημαντικά τους κοινά στοιχεία, η φύση των δύο Δράσεων είναι διαφορετική υπό την έννοια ότι το Ψηφιακό Βήμα στοχεύει σε επεμβάσεις μικρότερης κλίμακας και άρα τα κριτήρια αξιολόγησης του είναι πιο απλοποιημένα, ενώ το Ψηφιακό Άλμα στοχεύοντας σε επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας έχει κατ’ αντιστοιχία πιο απαιτητικά κριτήρια αξιολόγησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η Δράση Ψηφιακό Βήμα απευθύνεται περισσότερο σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ενώ η Δράση Ψηφιακό Άλμα απευθύνεται περισσότερα σε επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους – χωρίς ωστόσο αυτό να είναι απόλυτο.

Διευκρίνισεις και για τις 2 Δράσεις:

 • Η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής αποτελεί και κριτήριο αξιολόγησης με βαρύνουσα σημασία. Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Οφείλει επί τούτου να προσκομίσει:

(α) Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον δυνητικός δικαιούχο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους.

(β) Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του (εναλλακτικά: Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου).  Θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως: αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης, το ύψος του εγκεκριμένου δανείου, η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του, τα ο επιτόκιο, οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του.

 • Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και β’ βαθμού με τον εργοδότη/δικαιούχο της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους/μετόχους του δικαιούχου.
 • Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
 • Καθώς ότι η ψηφιακή αναβάθμιση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις είναι επιλέξιμη κάθε δαπάνη που οδηγεί σε ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας της επιχείρησης.

Τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι ηλεκτρονικοί πίνακες και αυτόματοι πωλητές εφόσον εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης δεδομένων, ψηφιακές φωτογραφικές Μηχανές που διαθέτουν λογισμικό και διασύνδεση με Η/Υ, υπολογιστικές μηχανές (π.χ. ζυγαριές, αισθητήρες) που στέλνουν απευθείας τις μετρήσεις τους σε πληροφοριακό σύστημα (π.χ. ERP) με στόχο την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης.

3 Δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Μεσαίων Επιχειρήσεων

Η δράση αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους που έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και δραστηριοποιούνται στους εννιά κλάδους  προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3), δηλαδή :

 1. Αγρό-διατροφής
 2. Υγεία – φάρμακα
 3. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 4. Ενέργεια
 5. Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 6. Μεταφορές
 7. Υλικά – κατασκευές
 8. Τουρισμός
 9. Πολιτισμός – Δημιουργικές βιομηχανίες

Μία επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση:

 • είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ,
 • είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150.000.000€ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000€ έως 400.000€. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών. Στόχος είναι να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των εν λόγω επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. Υπό αυτό το πρίσμα, οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν

 • για την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού
 • για την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας,
 • τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.

Όλες οι παραπάνω δαπάνες μπορούν να καταλάβουν ως και το 100% του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της (04/06/2018). Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

4 Δράση Επιχειρούμε Έξω

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, µέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Η δράση απευθύνεται σ’ επιχειρήσεις πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας και δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους  κλάδους  δραστηριότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και ΔημιουργικέςΒιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία / Φάρμακα.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50.000.000€ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 100.000€. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών. Οι επιλέξιμες δαπάνες  αφορούν την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εκθέσεις του εξωτερικού και περιλαμβάνουν:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθεεμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια καιεπιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεση
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 • Αμοιβέςεξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων

Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της (18/01/2018). Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16, Καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ – Β’ Κύκλος»

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή κινήτρων με στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

Είναι νέες: για τις ανάγκες του παρόντος «Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η. ή στο οικείο μητρώο και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας. Επιπλέον δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση.

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό,
 • επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη,
 • επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους (άρθρο 2, παρ. 31 Γ.Α.Κ.) των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι εξής:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (κτηριακά, αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης, εξοπλισμός, εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων)

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης & ελέγχου)

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16, Καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Στόχος του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για επιχειρήσεις που επιθυμούν ενισχύσεις περιορισμένης έκτασης όσον αφορά την προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων,υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι δαπάνες αφορούν σε αρχική επένδυση. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα συγκεκριμένο καθεστώς, ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την φορολογική νομοθεσία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού. Πιο συγκεκριμένα:

 • αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων.
 • Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: (α) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της (β) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή (γ) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς (δ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες (ε) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμό που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνίσταται ισόποσο αποθεματικό και αξιοποιείται από τον δικαιούχο σε ετήσια βάση ως 20% της συνολικής ενίσχυσης για διάστημα από 5 έως 15 φορολογικά έτη.

Είναι σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να ενημερωθούν εκτενέστερα μέσω εξειδικευμένων συμβούλων  καθώς η σωστή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα ως προς  την μελλοντική βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης τους.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα