Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Πωλητηρίου του ΟΔΑΠ στον Α.Χ. Ολυμπιείου Αθηνών

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ)  διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Πωλητηρίου του ΟΔΑΠ στον Α.Χ. Ολυμπιείου Αθηνών» (CPV: 45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων, NUTS EL303) και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000,00€) πλέον  Φ.Π.Α. 24 %.        

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προφορών θα προβούν οι χρήστες του υποσυστήματος μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 01 Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.odap.gr

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα