Αναβάθμιση τμημάτων οδικών υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης – Διαγωνισμός

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/ Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης/ Δ/νση Τεχνικών Έργων
προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, μεταξύ οικονομικών φορέων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου: «Αναβάθμιση τμημάτων οδικών υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης»
προϋπολογισμού 2.580.645,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pamth.gov.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων
Συμβάσεων. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-1-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2-2-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα