783.160€ για την αναβάθμιση του υδάτινου συστήματος της λιμνοθάλασσας Μυρταρίου Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας

Μετά από συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γιώργου Γεωργαντά,  του αρμόδιου υφυπουργού κ. Σίμου Κεδίκογλου, υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, η ένταξη της Πράξης «Έργα Αναβάθμισης Υδάτινου Συστήματος Λιμνοθάλασσας Μυρταρίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» με κωδικό ΟΠΣ: 5131887, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη του Έργου ανέρχεται σε 783.160 ευρώ και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρούσα πράξη αφορά στα έργα υποδομής που πρόκειται να γίνουν στη λιμνοθάλασσα Μυρτάρι ή Λιμένι Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Συγκεκριμένα τα έργα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι τα εξής:

  1. Επισκευή των υφιστάμενων ιχθυοφραγμών στο στόμιο της λιμνοθάλασσας σε μήκος 300m. Επίσης θα ανακατασκευαστούν τμήματα των ιχθυοφραγμών που έχουν υποστεί ολική καταστροφή και δεν επισκευάζονται από μεταλλική κατασκευή όπως περιγράφεται στη μελέτη.
  2. Αποκατάσταση βάθους με διάνοιξη υφιστάμενου υφαλαύλακα για τη βελτίωση της υδατικής επικοινωνίας στη ΒΑ όχθη τραπεζοειδούς διατομής. Το υλικό της εκσκαφής θα αποτεθεί ως διακοπτόμενες επιμήκεις νησίδες με τρόπο που δεν θα δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία των υδάτων.
  3. Καθαρισμός και αποκατάσταση βάθους στη ΝΑ όχθη της κυρίας τάφρου και των μικρών αυλάκων παροχέτευσης γλυκών υδάτων από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων. Οι διανοίξεις μπορούν να γίνουν είτε με ειδική βυθοκόρο είτε με αμφίβιο εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται περαιτέρω αποφυγή εμφάνισης δυστροφικών φαινομένων στον πλέον ευαίσθητο ανοιχτό χώρο της λιμνοθάλασσας. Κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού θα γίνει αντικατάσταση των υπαρχόντων πασσάλων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των οχθών του σε μήκος περίπου 100m. καθώς και η επισκευή μικρής ξύλινης πεζογέφυρας και ξυλοδιαδρόμων.
  4. Προκειμένου να είναι λειτουργικά τα προηγούμενα αυλάκια, θα κατασκευαστεί νέος θυροφραγμός σε συγκεκριμένο σημείο του κύριου αυλακιού, ώστε να εμποδίζεται η απ’ ευθείας ροή του νερού προς τον κόλπο και να εκτρέπεται προς τα αυλάκια. Ο θυροφραγμός θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα επί του οποίου θα προσαρμοστεί σιδηρούν θυρόφραγμα κινούμενο με κοχλία.
  5. Καθαρισμός των πηγών που παροχετεύουν υψηλής ποιότητας γλυκά νερά στη λιμνοθάλασσα Μυρτάρι καθώς επιδρά ευεργετικά στην προσέλκυση και ανάπτυξη αξιόλογου ποσοστού του ιχθυοαποθέματος. Ο καθαρισμός των πηγών θα γίνει με μηχανικά μέσα.
  6. Περιφράξεις συνολικού μήκους 1.000 μέτρων περίπου, στη ΒΔ ζώνη της λιμνοθάλασσας για την αποτροπή εισόδου των βοοειδών, ελεύθερης βοσκής, καθώς και των ανθρώπινων απειλών και μόνο στα πιθανά σημεία εισόδου τους προς την περιοχή παροχέτευσης των γλυκών νερών από τις εκεί φυσικές πηγές.
  7. Τέλος θα πραγματοποιηθούν επισκευές υφιστάμενων κτηρίων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ιχθυοπαραγωγής, καθώς και της υφιστάμενης γέφυρας πρόσβασης.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 508/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. 531/2015, θα υλοποιηθεί υποέργο επιστημονικής παρακολούθησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, κατά το οποίο ο επιστημονικός-ερευνητικός φορέας που θα επιλεγεί, θα αναλάβει να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων σε σχέση με την προηγούμενη των παρεμβάσεων κατάσταση, συντάσσοντας αντίστοιχη έκθεση.

Φορέας Συντήρησης και Λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα