Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: Περίληψη Διακήρυξης και Έγγραφα Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΚΑΔΕΣ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΚΑΔΕΣ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ » εκτιμώμενης αξίας 55.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Το αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και επισκευή των δύο παραδοσιακών κτηρίων στους Βρακάδες Ραχών Ικαρίας του Νομού Σάμου. Το σύνολο των παραδοσιακών κτηρίων που μελετάται βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 800μ. από την εκκλησία του οικισμού Βρακάδες του Δήμου Ραχών της νήσου Ικαρίας. Τα οικοδομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για πρώιμα δείγματα Λαϊκής τοπικής αρχιτεκτονικής (προ του 20ου αιώνα).

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

  • Αποκατάσταση των τμημάτων των περιμετρικών λιθοδομών της περίφραξης του οικοπέδου τα οποία κατέρρευσαν λόγω του σεισμού της 30/10/2021. Οι ξερολιθιές θα εξυγιανθούν και θα ανακατασκευασθούν με εκ νέου «πλέξιμο» των λίθων, όπου παρατηρείται χαλάρωση της δομής τους.
  • Καθαρισμός της περιμετρικής σούδας του κτίσματος, από τους λίθους που έχουν πέσει εντός αυτής.
  • Καθαρισμός του οικοπέδου από τα φυτά και τους θάμνους που έχουν επικρατήσει.
  • Τοποθέτηση πόρτας και πινακίδας στην είσοδο του αλωνιού του κτιρίου.
  • Επισκευή της λίθινης στέγης .
  • Αποκατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων δηλ, αφαίρεση των ελαιοχρωμάτων που έχουν αποκολληθεί ,με καμινέτο , τρίψιμο και επάλειψη των κουφωμάτων με λινέλαιο. Τα κουφώματα είναι κατασκευασμένα από ξυλεία καστανιάς, και καλό θα είναι να παραμείνουν στο χρώμα του φυσικού ξύλου. Άλλωστε, η μορφολογία του κτίσματος ( χωρικού τύπου ) δεν ανήκει στην αστική τυπολογία , στην οποία συναντάμε χρώμα στα κουφώματα.
  • Μεγάλη επιφάνεια των εσωτερικών επιχρισμάτων έχει αποσαρθρωθεί λόγω του μη αερισμού και ηλιασμού του χώρου, προβλέπεται η καθαίρεση αυτών και επανακατασκευή τους .

Από τις απολογιστικές εργασίες θα καλυφθεί η δαπάνη πριζοδιακοπτών και φωτιστικών εξωτερικού χώρου. Οι εργασίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

45410000-4 – Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων

45453000-7 – Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης

1.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΗ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22733-50469, , e-mail s.gryllou@samos.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η κα Γρύλλου Στυλιανή.

2.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/9/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 00 πμ.

3.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν και γίνονται δεκτοί :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών (καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας):

Α) Οι προσφέροντες που είναι εγκαταστημένοι στη Ελλάδα υποβάλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016, από τα οποία προκύπτει η καταλληλόλητα του οικονομικού φορέα για εκτέλεση των έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε ΚΡΆΤΟΣ –ΜΈΛΟΣ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού η εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο η το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από΄ ένορκη βεβαίωση η στα κράτη – μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου η αρμόδιου επαγγελματικού η εμπορικού οργανισμού της χώρας ή της χώρας ΄που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί δραστηριότητα σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ .

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως µέλος ένωσης

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19/ παρ. 254 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία) .

Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στις παρακάτω τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ.

4.Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α, ύψους 887,10 € η οποία θα πρέπει να απευθύνεται προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και να έχει χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των τριάντα(30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος των προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 28/7/2022, ημέρα Πέμπτη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

5.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ του οικονομικού έτους 2021 με κωδικό ΚΑΕ 9899.0003.

6.Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑ (10) μήνες.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα