Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ανοικτός διαγωνισμός για οδικό έργο

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου«Βελτίωση της Ε.Ο. 27ης στο τμήμα Άνω Καστρίτσι – Αργυρά»με προϋπολογισμό: 1.500.000,00 EUROμετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45233141-9κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 195171.

 Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες για την βελτίωση και συντήρηση της 27ης Επ. Οδού και ειδικά στο τμήμα Καστρίτσι – Αργυρά. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13.01.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20.01.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9:30 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05/01/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 09/01/2023.

-texniki (3 Download)

-proypoloigsmos (3 Download)

-tim (3 Download)

-esy (3 Download)

-diakirixi (3 Download)

-oikonomiki 

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα