Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, Πρόεδρος ΟΣΕΤΕΕ & Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Ο Πρόεδρος ΟΣΕΤΕΕ & Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης γράφει στο Εργοληπτικόν βήμα No_133 για τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τη λειτουργία του σημαντικού αυτού φορέα, υπεύθυνου για τη βελτίωση της ασφάλειας και σωματικής και ψυχικής υγείας, στην εργασία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου για να συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας, όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, μέσω δράσης που αποβλέπει στην αύξηση και τη διάδοση γνώσεων στον εν λόγω τομέα.

Από την ίδρυσή του το 1994, ο EU-OSHA έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας και σωματικής και ψυχικής υγείας,  στην εργασία σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο τριμερής χαρακτήρας του EU-OSHA, όπως και του Eurofound και του Cedefop, αποτελεί υψηλή έκφραση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης βασισμένης στον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, εργαζομένων και εργοδοτών και των ενωσιακών και εθνικών αρχών. Έναν διάλογο εξαιρετικά σημαντικό για την εξεύρεση κοινών και βιώσιμων λύσεων σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα.

Στην Ένωση και τα κράτη μέλη υπάρχουν ήδη οργανισμοί που παρέχουν το ίδιο είδος πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από τον EU-OSHA. Προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος σε επίπεδο Ένωσης από το έργο που έχουν ήδη επιτελέσει οι εν λόγω οργανισμοί, ο EU-OSHA δημιούργησε δίκτυο αλληλεπίδρασης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 και το οποίο αποτελείται από τα εθνικά σημεία επαφής και τα εθνικά τριμερή δίκτυα των κρατών μελών. Παράλληλα  διατηρεί ιδιαίτερα στενή λειτουργική σχέση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας της ώστε να διασφαλίζονται ο καλός συντονισμός και οι συνέργειες.

Στόχος του EU-OSHA είναι να παρέχει στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, στα κράτη μέλη, στους κοινωνικούς εταίρους και σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, τις τεχνικές, επιστημονικές και οικονομικές πληροφορίες καθώς και την εξειδικευμένη εμπειρογνωσία που είναι χρήσιμα στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον εργασίας όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Προς τούτο, ο EU-OSHA εμπλουτίζει και διαδίδει γνώσεις, τεκμηρίωση και υπηρεσίες για λόγους χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών πορισμάτων και διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ της Ένωσης και των εθνικών φορέων.

Ο EU-OSHA έχει τα ακόλουθα καθήκοντα όσον αφορά τους τομείς πολιτικής που αναφέρονται σεβόμενος πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών:

 • συλλογή και ανάλυση τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στα κράτη μέλη με στόχο:
 • να εντοπίζει κινδύνους και βέλτιστες πρακτικές καθώς και υφιστάμενες εθνικές προτεραιότητες και προγράμματα, να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη Ένωση για τις προτεραιότητες και τα προγράμματα καινα διαδίδει τις πληροφορίες αυτές στα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία,
 • παραγωγή, συλλογή και ανάλυση τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά με ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, και διάδοση των αποτελεσμάτων,
 • προαγωγή και υποστήριξη της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης,
 • διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων ανταλλαγής εμπειρογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία,
 • παροχή στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και στα κράτη μέλη των αντικειμενικών τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών που διατίθενται και της εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας που απαιτούνται για τη χάραξη και εφαρμογή συνετών και αποτελεσματικών πολιτικών με σκοπό την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και πρόβλεψης πιθανών κινδύνων. Υποστήριξη και τεκμηρίωση όσον αφορά τον προσδιορισμό, την εκπόνηση και την αξιολόγηση νομοθετικών και άλλων μέτρων, ιδίως στον αντίκτυπο των νομοθετικών πράξεων, την προσαρμογή τους στις τεχνικές, επιστημονικές και ρυθμιστικές εξελίξεις καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους από επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στις πολύ μικρές, μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
 • δημιουργία φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο,
 • συμβολή, μέσω τεκμηριωμένων πληροφοριών και αναλύσεων, στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και πολιτικών σε εθνικό επίπεδο,
 • συλλογή και κοινοποίηση πληροφοριών από και προς τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς,
 • παροχή τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών για τις μεθόδους και τα μέσα υλοποίησης των προληπτικών δραστηριοτήτων, προσδιορισμός ορθών πρακτικών και προώθηση προληπτικών ενεργειών, με ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά προβλήματα των ΜΜΕ και, όσον αφορά τις ορθές πρακτικές, έμφαση, ιδίως, σε πρακτικές οι οποίες συνιστούν πρακτικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, καθώς και στον προσδιορισμό των μέτρων που θα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών,
 • συμβολή στην ανάπτυξη των σχετικών στρατηγικών και των προγραμμάτων δράσης της Ένωσης,
 • θέσπιση μιας στρατηγικής για τις σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και
 • υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας και διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης. Ο EU-OSHA μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης προκειμένου να διευκολύνει και να προωθεί τη συνεργασία με αυτούς.

To Διοικητικό του Συμβούλιο είναι 85μελές και απαρτίζεται από τρεις εκπροσώπους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εργαζόμενοι, εργοδότες, Κυβερνήσεις) και τέσσερις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διάρκεια της θητείας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών είναι τέσσερα έτη.

Στα πλαίσια του διοικητικού συμβουλίου, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, των οργανώσεων των εργοδοτών και των οργανώσεων των εργαζομένων συγκροτούν χωριστές ομάδες. Κάθε ομάδα ορίζει ένα συντονιστή, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των διαβουλεύσεων στο εσωτερικό και μεταξύ των ομάδων.

Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα σύμφωνα και με τις τελευταίες αποφάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις, καθώς ο διεθνής χάρτης της εργασίας έχει αλλάξει εκ βάθρων, με την κλιματική αλλαγή, την ψηφιοποίηση και τις υγειονομικές απειλές να δημιουργούν νέους τομείς απασχόλησης. Επιπλέον παρουσιάζονται νέα χαρακτηριστικά στην εργασία όπως η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων, η τηλε-εργασία, η αυτο-απασχόληση και οι συχνές αλλαγές εργοδότη.

Το έργο μας στην Ελλάδα και η σύνδεσή του από τους συναδέλφους μας στα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα με την ελπίδα για καλύτερες συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργεί υψηλότερες ευθύνες στις οποίες θα ανταποκριθούμε.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_133 της ΠΕΣΕΔΕ

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα