ΤΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχοντας υπόψη:

α) τo άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/1984 και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93,

β) το άρθρο 50 του Ν. 1947/1991,

γ) το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012,

προτίθεται να προβεί σε συμπλήρωση υπάρχουσας Ομάδας Εργασίας με τρεις (3) Διπλωματούχους Αγρονόμους & Τοπογράφους Μηχανικούς, με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021,  για τη λειτουργία του Κτηματολογίου».

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:

Εργασίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου:

  1. Εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης γεωμετρικών αστοχιών που εντοπίζονται  στα κτηματολογικά διαγράμματα.
  2. Διαχείριση αιτημάτων επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων στα κτηματολογικά διαγράμματα και υποστήριξη της διαδικασίας.
  3. Έλεγχος/επεξεργασία αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων με χωρική μεταβολή.
  4. Έλεγχος/επεξεργασία αιτήσεων διόρθωσης ορίων.
  5. Υποστήριξη των φορέων στην μετάπτωση των στοιχείων των  διοικητικών πράξεων σε μορφή συμβατή με την κτηματολογική βάση, βάσει Τεχνικών Προδιαγραφών και έλεγχος των παραπάνω παραδοτέων προκειμένου να γίνει η καταχώριση της Διοικητικής Πράξης στην κτηματολογική βάση.
  6. Άλλες τεχνικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του «Ελληνικό Κτηματολόγιο» («Ε.Κ.»), όπως υποστήριξη στη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Οδηγιών κ.α.

Τόπος απασχόλησης:

Τα Μέλη της ομάδας Εργασίας θα υλοποιήσουν το αντικείμενό της στα Γραφεία της Κεντρικής υπηρεσίας του «Ε.Κ.» στον Χολαργό Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Χρόνος απασχόλησης:

Η διάρκεια της Ομάδας Εργασίας θα είναι δώδεκα μήνες (12) με δυνατότητα παράτασης και το έργο της θα είναι αμειβόμενο.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
  • Εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών, συναφής με:
  • εργασίες ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων και  εμπειρία σε εφαρμογές G.I.S. ή/και CAD.

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Βασικές γνώσεις σε Microsoft Access.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, η οποία θα αποφασίσει κατόπιν εισήγησης του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων.

Οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sci-work@central.tee.gr  έως και 15/12/2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 3291 252, τις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 17:00.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τη φόρμα αίτησης αναρτάται στον ιστότοπο του ΤΕΕ, www.web.tee.gr και στον ιστότοπο του «Ε.Κ.», www.ktimatologio.gr.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα